U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

ИЗЛЕЗИ – ЗА Европска Македонија 

Ние како заедница на граѓани на Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора, чувствуваме потреба, а и морална и граѓанска обврска, да изразиме и искажеме од длабочината на нашата душа со најискрени емоции поддршка, а со тоа и да го подржиме референдумот закажан за 30.09.2018г. Зошто и поради што, одговорот е затоа што цениме и мислиме дека Договорот потпишан во Преспа е храбар и компромисен акт, кој го условува патот на Република Македонија кон ЕУ и НАТО и со тоа и овозможува да си обезбеди светла иднина, и не само тоа, туку и да исправи една повеќевековна историска неправда нанесена кон Македонската држава и македонскиот народ, како конститутивен народ на Република Македонија, а и на сите нејзини останати граѓани за одредени ускратени универзални права кои произлегуваат од меѓународните права, а кои во целост не ги имале низ својата историја, туку за жал само делумно како резултат на некоја историска судбина.

Независно од сето тоа согледувајќи или несогледувајќи одредени политички околности во овој историски момент сами по себе се поставуваат одредени прашања:

-Дали инаетот и тврдоглавоста се израз на моќта или немоќта, дали даваат сила или ја одземаат?

-Дали латинската изрека – сетенца: “Cornix cornici oculos non effodiet” – Врана на вранa очи не вади –  е мудрост или глупост?

-Дали конечно дојде време да го ставиме разумот пред себе, а не емоциите?

-Дали е мудрост и интелегенција да се прилагодиш на околностите?

-Дали имаме еден живот или повеќе?

-Дали злото кое историски не’ прати, како некоја проколната анатема, треба  конечно да го отфрлиме, кога веќе пристигна тој историски момент да се’ зависи од нас?

-Дали треба да бидеме егоистични и себични повикувајќи се на конзервативните  реликти на минатото и стереотипите, или треба да мислиме на перспективната иднина на своите деца  и генерациите кои доаѓаат?

-Дали сме доволно еманципирани и едуцирани да правилно резонираме и да   носиме мудри и паметни одлуки?

Нашиот став и одговор на поставените прашања за нас е и повеќе од јасен, дека сме доволно образовани и паметни, да дaдеме позитивен одговор на поставените прашања, па затоа го повикуваме нашето членство, граѓаните на Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора, како и сите добронамерни граѓани на нашата татковина, да излезат на референдумот и да гласаат ЗА Европска Македонија, како единствена, исправна алтернатива и со тоа да учествуваат во донесувањето на оваа значајна историска одлука, која ќе донесе среќа и сите бенефиции на нашата држава и нејзините граѓани. Во спротивно размислете што не’ чека, па ако е веќе така и во овој историски момент се’ зависи од нас, зошто да не се ослободиме од сите партиски идеологии и себичности и не би гласале за општо и вечно добро за сите нас и нашето идно потомство.

Да е вечна Република Македонија, македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија.

Со желба, нека ни е среќен патот во Европската Унија и НАТО !

 

Црногорска заедница,
Претседателство

IZAĐI – ZA Evropsku Makedoniju

Mi kao zajednica građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore, osjećamo potrebu, a i moralnu i građansku obavezu, da iznesemo i iskažemo iz dubine duše sa najiskrenim emocijama  podršku, a time i da podržimo referendum zakazan za 30.09.2018g. Zašto i zbog čega, odgovor je zato što cijenimo i mislimo da je Dogovor potpisan u Prespi hrabar i kompromisan akt, što uslovljava da Republika Makedonija pođe na put prema EU i NATO i time da obezbjedi sebi svijetlu budućnost, i ne samo to, već i da ispravi jednu viševjekovnu istorisku nepravdu prema Makedonskoj državi i makedonskom narodu, kao konstitutivnom narodu Republike Makedonije, a i svim njenim ostalim gradjanima za odredjena uskraćena univerzalna prava koja proizlaze iz međunarodnog prava, a koja nijesu cjelosno imali kroz svoju istoriju, već nažalost djelimično kao rezultat neke istoriske sudbine.

Nezavisno od svega sagledavajući ili nesagledavajući odredjene političke okolnosti u ovom istoriskom momentu, postavljaju se sama po sebi odredjena pitanja:

-Da li je inat i tvrdoglavost izraz moći ili nemoći, da li daju snagu ili je rastaču?

-Da li latinska izreka – setenca: “Cornix cornici oculos non effodiet” – Vrana vrani oči nevadi – je mudrost ili glupost?

-Da li je napokon došlo vrijeme da stavimo razum ispred sebe a ne emocije?

-Da li je mudrost i intelegencija da se prilagodiš okolnostima?

-Da li imamo jedan život ili više života?

-Da li zla koja nas istorijski prate, kao neka ukleta anatema, treba napokon odbaciti, kada je već došao taj istorijski trenutak da sve zavisi od nas?

-Da li treba da budemo egoistični i sebični pozivajući se na konzervativne relikte prošlosti i stereotipe, ili treba da mislimo za perspektivnu budućnost svoje djece i generacija koje dolaze?

-Da li smo dovolno emancipovani i edukovani da ispravno rezonujemo i donosimo mudre i pametne odluke?

Naše stanovište i odgovor na postavljena pitanja je više nego jasan za nas, da smo dovoljno obrazovani i pametni, da dademo pozitivne odgovore na postavljena pitanja, pa zato pozivamo naše članstvo, gradjane Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore, kao i sve dobronamjerne građane naše domovine, da izađu na referendum i glasaju ZA Evropsku Makedoniju, kao jedinstvenu, ispravnu alternativu i da time učestvujemo u donošenju ove značajne istorijske odluke, koja će donijeti sreću i sve benefite našoj državi i njenim gradjanima. U suprotnom razmislite šta nas čeka, pa ako je već tako i u ovom istoriskom momentu sve zavisi od nas, zašto se ne bi oslobodili svih partijskih ideologija i sebičnosti i glasali za opšta i vječna dobra za sve nas i naše buduće potomstvo.

Da je vječna Republika Makedonija, makedonski narod i svi građani Republike Makedonije.

Sa željom, srećan nam put u Evropu i NATO !

Crnogorska zajednica,
Predsjedništvo