U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Dostavljeno: Državnој srednjoj školi za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja

Resursnom Centru za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice

 

Na osnovu odluke predsjedništva Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji donesene 21.10.2016 u Skoplju, predsjedništvo ZCGM predlaže i dostavlja slijedeću :

 

I N I C I J A T I V U

Za saradnju između Državne srednje škole za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja i Resursnog Centra za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 1. Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji kao udruženje građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore formirana je sa ciljem da njeguje tradicionalno dobre odnose između naroda koji žive u Republici Makedoniji i Crnoj Gori, kao i da se brine o očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta crnogorskog naroda.

 

 1. Državna srednja škola za rehabilitaciju i obrazovanje „Sv. Naum Ohridski“ iz Skoplja je ustanova koja nudi uslove i mogućnost za stručno – poslovno osposobljavanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Škola raspolaže sa 45 nastavnika- profesora, vaspitača i stručnih saradnika koji na stručan i posvećen način poomažu učenicima u njihovoj nadgradnji, adekvatno njihovom individualnom razvoju, specifičnim mogućnostima, njihovim željama i sposobnostima. Na taj način učenici postižu i proširuju svoje znanje, kulturne navike i neke druge osobine koje će biti korisne u njihovom daljem životu.

 

 

 1. Sličan način funkcionisanju gorenavedene škole ima i Resursni Centar za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun“ iz Podgorice. Naime, ovaj centar je definisan kao centar koji daje uslove i mogućnosti za predškolsko, osnovno i srednje, opšte – stručno obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i obrazovanje odraslih osoba u skladu sa svojom licencom, obezbeđuje smeštaj, rehabilitaciju djece i omladine sa posebnim potrebama, daje savjetodavnu i tehničku podršku drugim institucijama, kao i obuku nastavnicama saglasno potrebama centra. U okvirima Resursnog Centra postoje: predškolsko obrazovanje, devetogodišnje osnovno obrazovanje za djecu sa smetjama u mentalnom razvoju, srednja stručna škola, odjeljenje za djecu sa manjim smetnjama u razvoju, odjeljenje za djecu sa autizmom, zatim produženi boravak i internat. Za djecu se staraju i podučavaju ih defektolozi, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, pedagozi, nastavnici, profesori, medicinske sestre i njegovateljice.
 2. Podobnosti za saradnju:

Po našem mišljenju glavne prednosti i podobnosti  ostvarivanja  ove inicijative sastoje se u tome što preko ostvarene saradnje ove dvije ustanove  mogu u budućnosti da obezbijede sigurnu osnovu da zajednički uvećaju svoje kapacitete i da u jednoj zajedničkoj misiji unaprijede zdravlje, status i društveni položaj ovih lica, kao i da ostvare prednosti u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti na međunarodnom nivou.  Uspostavljanje saradnje između institucija iz Crne Gore i Republike Makedonije, omogućava podizanje na jedan viši nivo uzajamni prosperitet i razvoj u svim segmentima društveno-humanističkog duha za zadovoljavanje potreba ovih lica u širim okvirima.

 1. Ciljevi inicijative:

Razmena mišljenja i iskustava od strane stručnih lica obadvije ustanove, aktivnost za povećanje kapaciteta za djecu i mlade na području RM i CG, kao i interaktivni susreti i druženja, razvijanje intelkektualnih i fizičkih sposobnosti kod djece iz susjednih država, mogućnost za osaznavanje različitih kultura, tradicija i vrijednosti oba naroda, sportske i druge aktivnosti.

 

 1. Krajnji ciljevi ove inicijative bili bi:

Razvijanje komunikacionih vještina kod dejece iz obadvije države, podrška i realizacija mnogobrojnih projekata edukativne prirode, unapređivanje obrazovnog kadra u obadvije institucije preko međusobne koordinacije i saradnje.

 

Na kraju cijenimo za potrebno da kažemo da će nam biti izuzetno drago ukoliko imenovane ustanove procijene da ova inicijativa može da bude predmet njihovih interesa i istu kao takvu prihvate na obostrano zadovoljstvo.

Sa poštovanjem i razumljevanjem za našu aktivnost i želju da izneseno bude realizovano, koristimo priliku da Vam kažemo jedno Hvala i Srećno!

 

Crnogorska Zajednica,

Za Predsjedništvo

Predsjednik

Boris Popivoda

 

Доставено до: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

На основа на одлука од страна на претседателството на Црногорската Заедница на Република Македонија донесена на ден 21.10.2016г. во Скопје, претседателството на ЗЦГМ ја предложува и доставува следната:

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А

 

За соработка помеѓу: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

 1. Заедницата на Црногорците во Република Македонија како здружение на граѓани од Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора е формирана со цел негување на традиционалните добри односи помеѓу народите кои живеат во Р. Македонија и Ц.Гора, како и со цел да се зачува културниот и национален идентитет на црногорскиот народ.
 2. Државното средно училиште за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” од  Скопје е установа која нуди можност за стручно, работно оспособување и образование за ученици со посебни образовни потреби. Самото училиште располага со 45 наставници, воспитувачи и стручни соработници кои на стручен и посветен начин на учениците им помагаат во нивното надградување согласно нивниот индивидуален развој и специфичноста на нивните можности, желби и способности.
 3. На тој начин учениците постигнуваат проширување на своите знаења, културни  навики и особини. Од сличен карактер е и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”од Подгорица. Центарот е дефиниран како центар кој дава можност за предучилишно, основно, средно општо и стручно образование на деца и млади со посебни образовни потреби како и образование за возрасни.Во согласност со лиценцата, центарот обезбедува сместување, рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби, советодавна и техничка поддршка на други институции како и обука на наставници согласност потребите на центарот. Во рамки на ресурсниот центар постои:предучилишно образование, деветогодишно основно образование за деца со пречки во менталниот развој, средно стручно училиште, оддел за деца со умерени пречки во развојот, оддел за деца со аутизам, продолжен престој и интернат. За децата се грижат и ги подучуваат:дефектолози, психолози, логопеди, социјални работници, педагози, наставници, професори, медицински сестри и негуватели.
 4. Погодности од соработката

Главните предности и погодности од остварувањето на оваа иницијатива се состојат во тоа што преку остварената соработка овие две установи ќе имаат една сигурна основа за заеднички да ги зголемат своите капацитети во мисијата за унапредување на здравјето, статусот и општествената положба на овие лица како и придобивки во остварувањето на многубројни активности на меѓународно ниво. Можноста за соработка помеѓу институциите од Црна Гора и Република Македонија е одлична можност за взаемен просперитет и надополнување во сите сегменти на општествено – хуманистичкиот дух и задоволување на потребите на овие лица во пошироки рамки.

 1. Цели на иницијативата
 • Размена на мислења и искуства од страна на стручните лица во центрите
 • Активности за зајакнување на капацитетите на децата и младите на подрачје на РМ и Црна Гора
 • Интерактивни средби и дружења
 • Развивање на интелектуалните и физички способности кај децата од соседните држави
 • Можност за осознавање на различните култури, традиции и вредности
 • Спортски активности
 1. Крајна цел на иницијативата

– Развиени комуникациски вештини кај децата од двете држави

– Поддршка и реализација на многубројни проекти од едукативна природа

– Унапреден образовен кадар во двете институции преку меѓусебна координација и соработка

 

На крајот цениме за потребно да кажеме дека ќе ни биде многу драго доколку именуваните установи проценат дека оваа иницијатива може да биде предмет на нивни интерес и истата како таква ја прифатат на обострано задоволство.

 

Со почит и разбирање за нашата активност како и желба изнесеното да биде реализирано ја користиме оваа прилика да Ви се заблагодариме и да Ви посакаме – Среќно!

 

Заедница на Црногорците,

 

Претседателство,

 

Претседател Борис Попивода