U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Riječ predsjednika Udruženja makedonsko – crnogorskog prijateljstva povodom velikog praznika, 21 Maja, Dana nezavisnosti Crne Gore

ATT_1432043920359_DSC_0006

Predsjednik ZCGM Boris Popivoda i akademik Vlado Kambovski

Današnji dan, 21 Maj, je veliki praznik za Crnu Goru, crnogorskog naroda i svih građana Crne Gore, kao i za Crnogorce koji žive u Republici Makedoniji i svuda u svijetu. To je dan na koji su se građani Crne Gore na referendumu za nezavisnost 21 maja 2006 godine izjasnili za nezavisnost i za ostvarenje samostalnog državnog i društvenog razvitka.

Referendum je pretstavljao istoriski čin s kojim je produžen kontinuitet crnogorske državnosti – od nezavisnosti Duklje u Vizantijskoj imperiji, autonomiji u Osmanskoj imperiji, nezavisne Kneževine Crne Gore i Kraljevine Crne Gore, gubitka samostojnog statusa u jugoslovenskojh predratnoj i posleratnoj državi, do skraćene SRJ i njene disolucije (1992 – 2006).

Na osnovu referendumski slobodno izražene volje njezinih građana, Crna Gora odlukom Parlamenta, donešene 3 juna 2006 godine, proglasila je svoju nezavisnost. Priznata je od strane svih država članica međunarodne zajednice. Od te godine Crna Gora je članica ON, Savjeta Evrope i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Veličina Dana Nezavisnosti Crne Gore je i u simboličkom značaju datuma istoriske odluke za obnavljanje vekovne samostalnosti crnogorske države. On izražava čvrstu volju malog, ali hrabrog i slavnog crnogorskoh naroda da uzme sudbinu u svoje ruke i da je kreira prema demokratskim tradicijama mudrosti, čojstva i junaštva u novim uslovima, hrabro suočen sa svim novim izazovima novog milenijuma.

Savremeni ubrzani razvitak crnogorskog multikulturnog društva u celini opravdava tu odluku. Za nepunih deset godina nezavisnosti Crna Gora je ostvarila gigantske korake u društveno – političkom, pravnom i ekonomskom razvoju, zasluživši međunarodni ugled miriljubive, prosperitetne ekološke države i ugled aktivne članice međunarodne zajednice, koja ispunjava sve najviše standarde demokratije, pravne države i čovjekovih prava i sloboda. Potvrda je napredak u procesu njene evrointegracije sa ispunjavanjem svih političkin i drugih uslova za članstvo u NATO – u i napredak u pristupnim pregovorima za članstvo u EU.

Posebno je važno to što se Crna Gora afirmirala kao faktor mira i stabilnosti na Balkanu i kao aktivni inicijator brojnih ekonomskih i drugih regionalnih inicijativa, koji imaju poseban uticaj na balkanske integrativne procese i na razvijanju prijateljskih bilateralnih odnosa sa svim balkanskim državama.

Za nas u Republici Makedoniji proslava ovog dana ima višekratni značaj. Dan nije praznik samo za pripadnike crnogorskog naroda koji žive u Makedoniji, nego i za Makedonce i svih njezinih građana. Sve nas povezuje bogato istorisko naslijeđe, koje je u našoj kolektivnoj memoriji urežano ne kao sjećanje na ratove, osvajanja i uništavanja, nego kao zajedničko kulturno naslijeđe. Ono je razvijano vekovima, preko uzajamnih uticaja i mješanja različitih tradicija, kultura i jezika, u kojima je sazdan čvrst multikulturan amalgam koji garantuje našu spokojnu zajedničku budućnost u velikoj evropskoj porodici. I zato, istoriski čin oslobađanja svakog naroda je u isto vrijeme i osvajanje još šireg prostora naše slobode. Sloboda svakog čovjeka sa kojim živimo u jednoj zajednici je garancija i za našu slobodu, a nezavisnost svakog nam bratskog naroda je uslov i naše nezavisnosti.

 

 

Neka su vječni Crna Gora i makedonsko – crnogorsko bratstvo!

 

 

 

 

 

Обраќање на престседателот на Здружението на македонско – црногорско пријателство по повод големиот празник 21 мај, Денот на независноста на Црна Гора

Академик Владо Камбовски

Денешниот ден, 21 мај, е голем празник за Црна Гора, црногорскиот народ и за сите граѓани на Црна Гора, како и за Црногорците кои живеат во Република Македонија и насекаде во светот. Тоа е денот на кој граѓаните на Црна Гора на референдумот за независност од 21 мај 2006 година се изјаснија за независност и за остварување на нивното историско право на самоопределување и на самостоен државен и општествен развиток.

Референдумот претставуваше историски чин со кој е продолжен континуитетот на црногорската државност – од независноста на Дукља од Византиската империја, преку автономијата во рамките на Османската империја, независното Кнежевство Црна Гора и Кралството Црна Гора, губењето на самостојниот статус во југословенската предвоена и повоена држава, до скратената СРЈ и нејзината дисолуција (1992 – 2006).

Врз основа на референдумски слободно изразената волја на нејзините граѓани, Црна Гора со одлука на Парламентот донесена на 3 јуни 2006 година ја прогласи својата независност, призната од сите држави членки на меѓународната заедница. Од таа година Црна Гора е членка на ОН, на Советот на Европа и на други меѓународни и регионални организации.

Големината на Денот на незвисноста на Црна Гора е во неговото симболичко значење на датум на историска одлука за возобновувањето на вековната самостојност на црногорската држава. Тој ја изразува нескршливата волја на малиот, но храбар и славен црногорски народ да ја земе суднината во свои раце и неа да ја создава според демократските традиции на мудроста, чојството и јунаштвото во нови услови, смело соочен со сите предизвици на новиот милениум.

Современиот забрзан развиток на црногорското мултикултурно општество во целост ја оправдува таквата одлука. За неполни десет години независност Црна Гора оствари гигантски чекори во општествено – политичкиот, правниот и економскиот развој, стекнувајќи меѓународен углед на мирољубива, просперитетна еколошка држава и активна членка на меѓународната заедница која ги исполнува сите највисоки стандарди на демократијата, правната држава и човековите права и слободи. Потврда за тоа е и напредокот во процесот на нејзината евроатлантска интеграција со исполнувањето на сите политички и други услови за членство во НАТО и напредокот во пристапните преговори за членство во ЕУ.

Посебно важно е и тоа што таа се афирмира како фактор на мирот и стабилноста на Балканот и како активен поттикнувач на бројни економски и други регионални иницијативи кои имаат позитивно влијание на балканските интегративни процеси и за развивањето на пријателски билатерални односи со сите балкански држави.

За нас во Република Македонија славењето на овој ден има повеќекратно значење. Тој не е само празник на припадниците на црногорскиот народ кои живеат во Македонија, туку и на Македонците и на сите нејзини граѓани. Не поврзува сите богато илјадалетно историско минато, во нашата колективна меморија врежано не како сеќавање на војни, освојувања и уништувања, туку како заедничко културно и духовно наследство. Тоа е создавано низ вековите на заемни влијанија и мешања на различните традиции, култури и јазици, низ кои е исплетен цврст мултикултурен амалгам што ја гарантира и нашата спокојна заедничка иднина во големото европско семејство. И затоа, историскиот чин на ослободување на секој народ е истовремено и освојување на уште поширок простор за нашата слобода. Слободата на секој човек со кој живееме во една заедница е гаранција и за нашата слобода, а независноста на секој нам братски народ е услов и за нашата независност.

 

Нека се вечни Црна Гора и македонско – црногорското братство!