U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Хронолошко сеќавање
Ќе го вратиме животот во Република Македонија…
Со среќа Господине Заев !
Многу успех во понатамошната работа !
Благодарност за упатената честитка за влезот на Црна Гора во НАТО…
Сеќавањето на нашата средба во нашата заедница за поголемиот дел од членовите на нашата заедница ќе биде вечно и историско !
На наше големо задоволство и чест!
Претставниците на Црногорската Заедница во Република Македонија, чии членови се граѓани на РМ со потекло од Црна Гора, имаа чест и задоволство да на ден 25.12.2017 година бидат примени од Претседателот на Владата на РМ Господинот Зоран Заев, кој покрај сите свои државни обврски и полна агенда најде време да не прими и со тоа да ни изрази една голема почит, за што сме му неизмерно благодарни.
Во пријатен и срдечен разговор претставниците на нашата заедница изразија целосна поддршка на политиката која ја води Владата на РМ на чело со Претседателот Господинот Зоран Заев и дадоа ветување дека нивната поддршка во иднина ќе биде уште поинтензивна, нормално во границите на нивните скромни, но искрени и добронамерни можности.
Апсолутно, нашето залагање како и досега, така и во иднина ќе се однесува на унапредување на соработката и градењето односи кои се од важност за РМ и Црна Гора како две братски држави, но и зачувување на духовните и културни вредности на граѓаните на двете држави.
Оваа пригода, освен изразената благодарност за укажаното гостопримство и срдечност, ја искористивме и за да му ја честитаме Новата 2018 Година на Господинот Премиер со желба и понатаму да продолѓи да чекори по патот на вистината и демократијата, градејќи ги темелите на чесноста, мудроста, храброста, достоинственоста и се она што ќе донесе добро за сите граѓани на Република Македонија.
Уште еднаш Среќно и Ви благодариме Претседателе на Владата на Република Македонија Господине Зоран Заев !

Vratićemo život u Republici Makedoniji !
Sa srećom Gospodine Zaev !
Mnogo uspjeha u daljem radu !
Zahvalnost za upućenu čestitku za ulazak Crne Gore u NATO..
Sjećanje na susret u našoj zajednici za veći dio našeg članstva biće vječno i istorijsko !
Na naše veliko zadovoljstvo i čast !
Predstavnici Crnogorske Zajednice iz RM, čiji članovi su građani R.Makedonije Gospodina Zorana Zaeva, koji je pored svih svojih državničkih obaveza i njegove prenatrpane agende našao vrijeme da nas primi i da nam time iskaže jedno veliko poštovanje, radi čega smo mu neizmjerno zahvalni.
U prijatnom i srdačnom razgovoru predstavnici naše zajednice izrazili su cjelosnu podršku politici koju vodi Vlada R.Makedonije na čelu sa Predsjednikom Gospodinom Zoranom Zaevim i dali obećanje da će naša podrška i u buduće biti još intenzivnija, normalno sve u okvirima naših skromnih ali iskrenih i dobronamjernih mogućnosti.
Apsolutno, naša zalaganja kao i do sada i u budućnosti će se odnositi na unapređenje saradnje i izgradnju odnosa od važnosti za RM i CG kao dvije bratske države, kao i očuvanju dihovnih i kulturnih vrijednosti građana i jedne i druge države.
Ovim prigodom, osim izrazene zahvalnosti i poštovanja za iskazano gostoprimstvo i srdačnost, iskoristili smo priliku da Gospodinu Premijeru čestitamo Novu 2018 Godinu sa željom da i dalje hrabro korača putem istine i demokratije, gradeći tako temelje časnosti, mudrosti, hrabrosti, dostojanstva i svega onoga što će donijeti dobro za sve građana Republike Makedonije.
Još jedan put Srećno i hvala Predsjedniče Vlade Republike Makedonije Gospodine Zorane Zaev.


Извор: http://vlada.mk/node/13917

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, денеска се сретна со Борис Попивода, претседател на Црногорската Заедница во Република Македонија и со претставници на заедницата. Претседателот Попивода и претставниците на Црногорската Заедница во Република Македонија оценија дека Република Македонија веќе чекори по вистинскиот пат и изразија поддршка на демократските и развојни политики на премиерот Заев и на Владата на Република Македонија.

Тие констатираа дека клучно за просперитетот на државава се политиките на заедништво и помирување на граѓаните, независно од каква било етничка определба и додадоа дека премиерот Заев и новата Влада обезбедуваат таква клима што води кон прогрес.

– Ние водиме отворени политики на градење едно општество за сите, со шанси за сите граѓани, како и градење пријателства, и дома и во регионални и меѓународни рамки. Стратешки цели на државата се ЕУ и НАТО. Интеграциите ќе значат и охрабрување инвеститори и подобрување на економијата во земјата, а тоа е важно за квалитетот на живот на сите луѓе во Македонија. Благодарам на Црногорската Заедница во Република Македонија за конструктивната улога во сите важни процеси за напредокот на државава, рече премиерот Заев.

На средбата посебно се обрна внимание на можностите за економски развој на државата и придонесот што може да го даде Црногорската Заедница во Република Македонија низ продлабочување на соработката, а нагласена е и важноста на реформските процеси за воспоставувањето правна држава и владеењето на правото.