U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Admin

Со д-р Миќуновиќ не е тешко да се најде тема за разговор, но ова е едно од ретките интервјуа ако не и единственото во аудио форма што досега го дал за некој медиум, а поврзано со неговиот живот и творештво.

За да го прочитате извадокот кликнете ТУКА

 

 

Dostavljeno: Državnој srednjoj školi za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja

Resursnom Centru za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice

 

Na osnovu odluke predsjedništva Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji donesene 21.10.2016 u Skoplju, predsjedništvo ZCGM predlaže i dostavlja slijedeću :

 

I N I C I J A T I V U

Za saradnju između Državne srednje škole za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja i Resursnog Centra za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 1. Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji kao udruženje građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore formirana je sa ciljem da njeguje tradicionalno dobre odnose između naroda koji žive u Republici Makedoniji i Crnoj Gori, kao i da se brine o očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta crnogorskog naroda.

 

 1. Državna srednja škola za rehabilitaciju i obrazovanje „Sv. Naum Ohridski“ iz Skoplja je ustanova koja nudi uslove i mogućnost za stručno – poslovno osposobljavanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Škola raspolaže sa 45 nastavnika- profesora, vaspitača i stručnih saradnika koji na stručan i posvećen način poomažu učenicima u njihovoj nadgradnji, adekvatno njihovom individualnom razvoju, specifičnim mogućnostima, njihovim željama i sposobnostima. Na taj način učenici postižu i proširuju svoje znanje, kulturne navike i neke druge osobine koje će biti korisne u njihovom daljem životu.

 

 

 1. Sličan način funkcionisanju gorenavedene škole ima i Resursni Centar za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun“ iz Podgorice. Naime, ovaj centar je definisan kao centar koji daje uslove i mogućnosti za predškolsko, osnovno i srednje, opšte – stručno obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i obrazovanje odraslih osoba u skladu sa svojom licencom, obezbeđuje smeštaj, rehabilitaciju djece i omladine sa posebnim potrebama, daje savjetodavnu i tehničku podršku drugim institucijama, kao i obuku nastavnicama saglasno potrebama centra. U okvirima Resursnog Centra postoje: predškolsko obrazovanje, devetogodišnje osnovno obrazovanje za djecu sa smetjama u mentalnom razvoju, srednja stručna škola, odjeljenje za djecu sa manjim smetnjama u razvoju, odjeljenje za djecu sa autizmom, zatim produženi boravak i internat. Za djecu se staraju i podučavaju ih defektolozi, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, pedagozi, nastavnici, profesori, medicinske sestre i njegovateljice.
 2. Podobnosti za saradnju:

Po našem mišljenju glavne prednosti i podobnosti  ostvarivanja  ove inicijative sastoje se u tome što preko ostvarene saradnje ove dvije ustanove  mogu u budućnosti da obezbijede sigurnu osnovu da zajednički uvećaju svoje kapacitete i da u jednoj zajedničkoj misiji unaprijede zdravlje, status i društveni položaj ovih lica, kao i da ostvare prednosti u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti na međunarodnom nivou.  Uspostavljanje saradnje između institucija iz Crne Gore i Republike Makedonije, omogućava podizanje na jedan viši nivo uzajamni prosperitet i razvoj u svim segmentima društveno-humanističkog duha za zadovoljavanje potreba ovih lica u širim okvirima.

 1. Ciljevi inicijative:

Razmena mišljenja i iskustava od strane stručnih lica obadvije ustanove, aktivnost za povećanje kapaciteta za djecu i mlade na području RM i CG, kao i interaktivni susreti i druženja, razvijanje intelkektualnih i fizičkih sposobnosti kod djece iz susjednih država, mogućnost za osaznavanje različitih kultura, tradicija i vrijednosti oba naroda, sportske i druge aktivnosti.

 

 1. Krajnji ciljevi ove inicijative bili bi:

Razvijanje komunikacionih vještina kod dejece iz obadvije države, podrška i realizacija mnogobrojnih projekata edukativne prirode, unapređivanje obrazovnog kadra u obadvije institucije preko međusobne koordinacije i saradnje.

 

Na kraju cijenimo za potrebno da kažemo da će nam biti izuzetno drago ukoliko imenovane ustanove procijene da ova inicijativa može da bude predmet njihovih interesa i istu kao takvu prihvate na obostrano zadovoljstvo.

Sa poštovanjem i razumljevanjem za našu aktivnost i želju da izneseno bude realizovano, koristimo priliku da Vam kažemo jedno Hvala i Srećno!

 

Crnogorska Zajednica,

Za Predsjedništvo

Predsjednik

Boris Popivoda

 

Доставено до: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

На основа на одлука од страна на претседателството на Црногорската Заедница на Република Македонија донесена на ден 21.10.2016г. во Скопје, претседателството на ЗЦГМ ја предложува и доставува следната:

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А

 

За соработка помеѓу: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

 1. Заедницата на Црногорците во Република Македонија како здружение на граѓани од Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора е формирана со цел негување на традиционалните добри односи помеѓу народите кои живеат во Р. Македонија и Ц.Гора, како и со цел да се зачува културниот и национален идентитет на црногорскиот народ.
 2. Државното средно училиште за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” од  Скопје е установа која нуди можност за стручно, работно оспособување и образование за ученици со посебни образовни потреби. Самото училиште располага со 45 наставници, воспитувачи и стручни соработници кои на стручен и посветен начин на учениците им помагаат во нивното надградување согласно нивниот индивидуален развој и специфичноста на нивните можности, желби и способности.
 3. На тој начин учениците постигнуваат проширување на своите знаења, културни  навики и особини. Од сличен карактер е и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”од Подгорица. Центарот е дефиниран како центар кој дава можност за предучилишно, основно, средно општо и стручно образование на деца и млади со посебни образовни потреби како и образование за возрасни.Во согласност со лиценцата, центарот обезбедува сместување, рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби, советодавна и техничка поддршка на други институции како и обука на наставници согласност потребите на центарот. Во рамки на ресурсниот центар постои:предучилишно образование, деветогодишно основно образование за деца со пречки во менталниот развој, средно стручно училиште, оддел за деца со умерени пречки во развојот, оддел за деца со аутизам, продолжен престој и интернат. За децата се грижат и ги подучуваат:дефектолози, психолози, логопеди, социјални работници, педагози, наставници, професори, медицински сестри и негуватели.
 4. Погодности од соработката

Главните предности и погодности од остварувањето на оваа иницијатива се состојат во тоа што преку остварената соработка овие две установи ќе имаат една сигурна основа за заеднички да ги зголемат своите капацитети во мисијата за унапредување на здравјето, статусот и општествената положба на овие лица како и придобивки во остварувањето на многубројни активности на меѓународно ниво. Можноста за соработка помеѓу институциите од Црна Гора и Република Македонија е одлична можност за взаемен просперитет и надополнување во сите сегменти на општествено – хуманистичкиот дух и задоволување на потребите на овие лица во пошироки рамки.

 1. Цели на иницијативата
 • Размена на мислења и искуства од страна на стручните лица во центрите
 • Активности за зајакнување на капацитетите на децата и младите на подрачје на РМ и Црна Гора
 • Интерактивни средби и дружења
 • Развивање на интелектуалните и физички способности кај децата од соседните држави
 • Можност за осознавање на различните култури, традиции и вредности
 • Спортски активности
 1. Крајна цел на иницијативата

– Развиени комуникациски вештини кај децата од двете држави

– Поддршка и реализација на многубројни проекти од едукативна природа

– Унапреден образовен кадар во двете институции преку меѓусебна координација и соработка

 

На крајот цениме за потребно да кажеме дека ќе ни биде многу драго доколку именуваните установи проценат дека оваа иницијатива може да биде предмет на нивни интерес и истата како таква ја прифатат на обострано задоволство.

 

Со почит и разбирање за нашата активност како и желба изнесеното да биде реализирано ја користиме оваа прилика да Ви се заблагодариме и да Ви посакаме – Среќно!

 

Заедница на Црногорците,

 

Претседателство,

 

Претседател Борис Попивода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobar dan,g-dine Popivoda

Vjerovatno treba nekako drugačije da počnem ovo obraćanje  ali nemam ideju kako. Zato, ovaj put ovako, putem maila  obraćam se Vama kome želim da izložim  moju ideju.
Živim i radim u Crnoj Gori, tačnije u Bijelom Polju, i profesor  sam jezika i književnosti. Sama profesija mi nameće, a i sklonost i ljubav  pre-ma pisanim riječima da se i ja bavim pisanjem.. No, kako već biva, život nameće svoja pravila pa mi je dodijelio  dijete sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju. Tako je moje stvaralaštvo dobilo  sasvim drugu sadržinu. Napisala sam zbirku  priče u stihovima  za djecu sa ovom problematikom .Znam da je ovaj problem svevremenski i da kažem svetski, ali prvi put će biti da ova populacija ima nešto svoje, njima namijenjeno- knjigu. Priče u stihovima  se odnose uopšteno na sve one koji  imaju dodirnih tačaka sa ovom djecom ,bilo da su to sama djeca ili njihovi asistenti, nastavnici,roditelji,volonteri. . .znači inkluzija u Crnoj Gori. Takođe mi je cilj da humano djelujem i obnarodim problem koji
postoji a pred kojim mnogi zatvaraju oči.Sve   prozne pjesme   su, da kažem istinite  (dugo analizirana i posmatrana bića postala su predmet mog interesovanja) i eto. . rodila se djela .

Sluh za jedinstvenost  zbirke radova imalo  je i naše Ministarstvo kulture koje je 2015 godine sufinansiralo  izdavanje ove knjige pod naslovom “Probudite mi snove”. Knjiga je imala veliko interesovanje kod svih ,a pogotovo kod NVO koji se bave takvim problemom ili koji postoje zbog tih osoba (gluvo-nijemih, slijepih, sa Daunovim sindromom itd.)

No, budući da  sam  Makedonka, prevela sam pjesme na makedonski jezik. Ideja mi je da se izda dvojezička knjiga (crnogorsko-makedonska) .Za oba naroda ova knjiga bi bila od velikog značenja jer region ne posjeduje naslov sa ovakvom sadržinom.

      Zato se Vama obraćam.Vi, kao predsjednik Crnogorske zajednice  možete inicirati  i finansirati  izdavanje ovog projekta.

O Vama su mi pričali naši zajednički prijatelji (Duško i Lenka Mrdović) tako da sam sigurna da će te prihvatiti ovaj prijedlog i pronaći način kako da se realizuje.

                                                                 S poštovanjem,

Biljana Obradović

 

mob. tel.069 21 35 54

 fik.tel 481-102

mail: biljanaampovska.obradovic@gmail.com

Dobar dan,g-dine Popivoda,

 

Prvo, ili kako bi rekli moji đaci “najprvo”velika Vam hvala što me udostojiste da odmah odgovorite, a drugo, ne mogu biti toliko skromna da ne priznam da mi je drago što ste oduševljeni mojim riječima.To je samo stvarnost koju neko ugradi u temelj neke građevine, a moja građevina je knjiga.Je li inicijativa prihvaćena a ako jeste, kako se ostvaruju zacrtani ciljevi. Jednostavno rečeno, interesantna i iznad svega ljudska inicijativa. Ako me vidite u bilo kojoj kreaciji među te dvije institucije,tu sam.

Znam za moju Makedoniju i za sve što se dešava u njoj. . . na žalost. Uvijek je tako kada neko” ko pravi ručak ali ga neće jesti, pa mu je sve jedno koje će sastojke upotrijebiti”.Nadam se i ja da će biti u korist mira i života.

Kao zahvalnost, šaljem Vam knjigu u PDF i jednu patriotsku pjesmu za moju Makedoniju.

Čekam Vaš mail.

S poštovanjem,Biljana Obradović

 

 

Договорна песна
Сонце, погледни го светот со моето око
и топлина дарувај,
со мојата прегратка секого помилувај,
со моите усни секому насмевка на лице стави,
со моето срце љубов во сите срца вглави
со моите зборови секому кажи:
Мојот поглед може да милува и жари
мојата прегратка може да гушка а и камен да свари,
насмевката може да стопли но и да пече
зборот мој може да лечи но и да рече:
Ако си пријател-човек
дојди,
ме имаш за пријател довек.
Ако си нешто помалку од човек
пред да кренеш врати се
и во зломислите покај се.
И зборот вели:
-Научете од нас, Македонците, како земјата своја се сака,
како својот народ се милува едноставно
само така,
рака во рака,
како се дарува срека на целиот свет
и малку од неа се зема за нас, во прстовет.
А ако во тој прстовет рака се стави
Тогаш,
сонце во сонце се вглави
венец од Македонци се сплете
од сите страни
така, Македонското сонце Македонецот го брани .
Oти не сме од вчера,
не сме без корен,
секој ден од една две маки се прават,
сол на рана ни ставаат.
Уште колку време треба наместо една,
неколку точки да се ставаат?
Сонце, изгрејсонце,
греј секого а патем шепни
на Запад, на јужниот Југ:
-Не сме земја каде може
да го стави секој својот плуг.
Раце назад, до себе!
Секој во својата земја
своите прсти нека ги гребе

Секој во својата земја

Нека гумна прави

Жетвата од зделките

На своите гумна нека ја слави.

 

 • Povodom arhitektonske nagrade „Andreja Damjanov“ za životno djelo i posebna dostignuća u arhitekturi i građevinarstvu za 2016. godinu, a koju dodjeljuje Asocijacija arhitekata Makedonije (AMM), direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović susreo se, u prostorijama udruženja „Crnogorska zajednica u R.Makedoniji“, sa dobitnikom ove prestižne nagrade, arhitektom g. Radovanom-Ratkom Rađenovićem. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima i predsjednik CZRM-a g. Boris Popivoda i član predsjedništva CZRM-e g. Slobodan Novović.

Mitrović je čestitao g. Rađenoviću na ovoj vrijednoj i zasluženoj nagradi, čija dodjela je bila upriličena u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Skoplju.

Rađenović je prepoznatljiv po bogatom profesionalnom stvaralačkom opusu, ostavivši dubok trag u arhitektonskom građevinarstvu svojim projektima, realizovanim u oblasti stambene arhitekture, turizma i ugostiteljstva, sporta, administracije, industrije i kulture. Nosilac je priznanja Saveza društava arhitekata Makedonije za afirmaciju makedonske arhitekture u inostranstvu i diplome za rad u oblasti urbanizma, projektovanja, enterijera i dizajna. Svoj životni vijek je posvetio arhitekturi u pravom smislu te riječi, bivajući prepoznatljiv po svom savremenom arhitektonskom izrazu.

Susret je protekao u prijateljskoj atmosferi, a direktor Uprave se srdačno zahvalio na prijemu i lijepom povodu, u nadi da će ovakve svečanosti sve više okupljati brojne stvaraoce i umjetnike crnogorskog porijekla.

 

Izvor: http://www.mvpei.gov.me/pretraga/168119/SUSRET-DIREKTORA-UPRAVE-ZA-DIJASPORU-SA-ARHITEKTOM-RADOVANOM-RATKOM-RAdENOVIcEM.html

Почитувани,
Ве информираме за следното: Црногорската заедница од РМ на свое огромно задоволство во периодот од 22 до 24 Ноември имаше можност да биде дел од последната работилница од циклусот на обуки наменети за здруженијата, во организација на ОБСЕ и нивната мисија во Скопје.
Обуката беше спроведена на Попова Шапка, а на истата учествуваа 20 граѓански организации – заедници кои се регистрирани и делуваат на територија на Република Македонија.Темата која беше предмет на интерес се однесуваше на раководењето и изготвувањето на предлог проекти. Нашата заедница ја претставуваа Ивана Чукиќ која е член на заедницата и Марија Сечковска, која има функција на технички секретар на здружението.
Нашите претставнички како и сите други учесници на обуката се здобија со многу нови знаења, стекнаа многу нови познанства, но и пријателства. Тие го утврдија и го збогатија своето знаење во делот на планирањето и изработката на проекти. Преку обемните и квалитетни предавања на експертите од МЦМС ( Македонски центар за меѓународна соработка ) но и практичните работи на учесниците во групи, нивната тимска работа и активностите со другите учесници, нашите претставнички се вратија задоволни и среќни.Нивното знаење е унапредено, а особено е подобрена општата перцепција за значењето и дефиницијата на поимите како што се : дијаграм на цели, логика на интервенција, логичка рамка, објективно проверливи показатели, алокација на ресурси за планирани активности, делот за буџетирање и многу други термини.
Црногорската заедница на РМ срдечно ја поздравува оваа иницијатива на ОБСЕ и МЦМС, со единствена порака дека импресиите се на завидно ниво, а ние како заедница се гордееме што имавме чест да присуствуваме на еден ваков семинар кој е од исклучително значење за целата наша заедница.

Со почит,
Црногорска заедница на РМ

Poštovani,
Obavještavamo Vas da Crnogroska zajednica na svoje ogromno zadovoljstvo u periodu od 22 do 24 Noembra ove godine imala je mogućnost da bude dijo od posljednje radionice iz ciklusa obuka namjenjenih udruženjima, u organizaciji OBSE-a i njihove misije u Skoplju.
Obuka je izvođena na Popovoj Šapci i na istoj su učestvovale 20 gragjanskih organizacija koji su registrirane i djeluju na teritoriji Republike Makedonije. Tema koja je bila predmet interesa, odnosila se na rukovođenje i pripremanje predlog – proekata koji se odnose za imenovane zajednice.
Našu zajednicu predstavljale su Ivana Čukić, kao član zajednice i Marije Sečkovske kao tehnička sekretarica zajednice. Naše predstavnice kao i svi drugi učesnici obuke stekli su nova znanja, nova prijateljstva, poznanstava i uopšte jedno iskustvo kao takvo. One su utvrdile i obogatile svoje znanje u dijelu planiranja i izrade proekata, preko obimnih i kvalitetnih predavanja od strane eksperata MCMS-a (Makedonski centar za međunarodnu saradnju), kao i praktičnog rada sa učesnicima po grupama, kao i njihov timski posao i aktivnosti sa drugim učesnicima.
Naše predstavnice vratili su se zadovoljne i srećne od viđenog i učinjenog.
Njihovo znanje je obogaćeno i unaprjeđeno, a posebno je poboljšana opšta percepcija za značenje i definicije za pojmove kao što su: dijagram ciljeva, logika intervencija, logički okvir, objektivni poverlivi pokazatelji, alokacija resursa za planirane aktivnoste, deo za buđetiranje i mnogi drugi termini.
Crnogorska zajednica na RM pozdravlja ovu inicijativu na OBSE-a i MCMS. Naše učesnice nose velike impresije i cijene da je sve bilo na zavidnom nivou i mi kao zajednica se ponosimo što imamo čast da prisustvujemo na jedne ovakve seminare koji su od isključivog značenja za cijelu našu zajednicu. U isto vrijeme se zahvaljujemo organizatoru na svemu što je uslovilo da budemo tako kompletno zadovoljni.

Sa poštovanjem,
Crnogorska zajednica RM

Predstavnik Crnogorske zajednice iz Republike Makedonije Gospodin Boris Popivoda imao je čast
da se sretne na konstitutivnoj sjednici Savjeta za Saradnju sa iseljenicima sa premijerom Crne Gore
Gospodin Milom Đukanovićem i da ga ukratko zapozna sa aktivnostima naše zajednice.

Naša zajednica koristi ovu priliku da čestita predstavniku naše zajednice Gospodinu Borisu Popivodi
na izboru za jednog od potpredsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, cjenići da na osnovu
toga izbora, naša zajednica u okviru svi srnogorskih zajednica širom svijeta, zauzima cjenjeno i
uvaženo mjesto kako u matićnoj državi Crnoj Gori tako i u cjeloj Dijaspori – Crne Gore.

slika-1 slika-2 slika-3

Na konstitutivnoj sjednici Savjeta za saradnju sa iseljenicima, koja je održana u utorak 27. septembra, izabrano je rukovodstvo novoformiranog Savjeta, na čelu sa predsjednikom dr Nenadom Popovićem. Za potpredsjednike Savjeta izabrani su Boris Popivoda, Edin Latić Ruždija Jarović i Martin Junčaj, dok je za sekretara Savjeta izabrana Elvira Bekteši. Predsjednici radnih tijela su: Mirko Zečević, Milorad Nikčević, Dejan Šestović, Sabrija Vulić, Mihailo Mandić, Refik Radončić, Mirza Redžić, Vladislav Popović, Slobodan Drakić, Emira Mustajbašić Ličina i Aleks Rohas Božović.

U nastavku teksta možete pronaći kratke biografije rukovodstva Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

PREDSJEDNIK SAVJETA

getimage

 

Dr Nenad Popović rođen je 15. novembra 1967. godine u Kotoru. Doktor Popović je specijalista za ortopediju vilica i vlasnik klinike “Douglas Toll Institut”. Od 2012. godine je gost-predavač na nekoliko njemačkih univerzitetskih klinika u okviru specijalističke nastave, kao i predavač na brojnim kursevima za specijaliste na teme novih metoda liječenja u ortodonciji i bolesti TM zgloba. Nenad Popović je u aprilu 2013. godine izabran u zvanje vanrednog profesora državnog Univerziteta Sao Paulo, kao i privatnog Univerziteta UniMar u gradu Marilia, Brazil. Član je njemačke, evropske, američke i svjetske asocijacije ortodonata. Uporedo sa angažmanom u iseljeničkim organizacijama, dr Popović usmjerava svoje aktivnosti na proučavanje i istraživanje istorije crnogorske dijaspore u Njemačkoj, posebno ka vezama crnogorskog i njemačkog naroda. Autor je  eseja “Njemci i Crnogorci”. E-mail: nenad@dr-popovic.de

POTPREDSJEDNICI SAVJETA

 

getimage-1

 

Boris Popivoda rođen je 08. avgusta 1947. godine na Cetinju. Pravni faklutet „Justinijan Prvi“ završio je u Skoplju, dok je najveći dio svog radnog vijeka proveo u G.P. „Pelagoniji“, kasnije kao direktor OURA i predsjednik Skupštine imenovanog preduzeća. U periodu od 1984 – 1992. godine je u dva mandata bio delegat u Opštini Centar u Skoplju kao član upravnog odbora F.K “Vardar”. E-mail: boro.popivoda@yahoo.com; zcgmmk@yahoo.com

 

getimage

 

Edin Latić rođen je 13. januar 1975. godine u opštini Petnjica. Završio je brojne stručne edukacije vezane za užu oblast posla kojim se bavi firma u njegovom vlasništvu – kompanija „Bihor“ koja ima preko dvadeset radnika i važi za jednu od najuspješnijih kompanija te vrste u Luksemburgu. Od 2013. godine je predsjednik FK „PETNJICA“, dok je od 2015. godine član UO ZK Bihor u Luksemburgu. E-mail: laticedin@hotmail.com

 

getimage-2

Ruždija Jarović rođen je 1952. godine u Plavu. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je srednju – zanatsku školu završio u Peći. Jedan je od osnivača  Udruženja „Plav Gusinje“, gdje je bio izabran za prvog predsjednika. Od prvog izdanja nedeljnika „Sabah“, bio je stalni član redakcije i napisao više od 70 članaka. Trenutno je član upravnog odbora i portparol u humanitarnom Udruženju „Euro Gusinje“. E-mail: eurogusinje@yahoo.com; jarovicr@yahoo.com

 

 getimage-3

Martin Junčaj rođen je 16. decembra 1953. godine u opštini Tuzi. Od 1977. godine boravi u Švajcarskoj, a od 1995. godine suvlasnik je građevinske kompanije. Nakon 2007. godine, kada je formirana nova Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj postaje član Upravnog odbora ove organizacije, delegat u Savezu Evropske dijaspore Crne Gore i delegat na Svjetskom kongresu iseljenika.  E-mail: anto_alex@hotmail.com

SEKRETAR SAVJETA 

getimage-4

 

Elvira Bekteši rođena je 17. februara 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na odsjeku Međunarodni odnosi. Radila u Glavnom gradu Podgorica kao sardnik u Odjeljenju za medjunarodne odnose i kabinetu gradonačelnika. Od 2002. do 2012. godine radila je kao savjetnik u Centru za iseljenike Crne Gore, a od 2012. do danas radi kao šef Odsjeka za privredno partnerstvo i statusna pitanja u Upravi za dijasporu, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Član je Odbora za iseljenike Matice crnogorske i komisije za dodjelu nagrade za filantropiju “Iskra”. Uredjivala je, pratila i koordinisala rad u objavljivanju petnaest naslova biblioteke “Dijaspora Crne Gore”, koju je ustanovio tadašnji Centar za iseljenike. Jedan je od pokretača usvajanja Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, te autor vise stručnih tekstova na temu iseljeništva. Završila je Diplomatsku akademiju “Gavro Vukovic”. E-mail: elvira.bektesi@mfa.gov.me

PREDSJEDNICI ODBORA 

Mirko Zečević – predsjednik Odbora za jačanje kulturnog i državnog identiteta rođen je 13. decembra 1949. godine u Nikšiću. Diplomirani je ekonomista i bavi se publicističkim radom. Bio je jedan od urednika u “Crnogorskom književnom listu”, gde je imao kolumnu sve do kraja njegovog izlaženja 2006. godine. Od 2008. godine bio je angažovan u Ambasadi Crne Gore u Beogradu na mjestu koordinatora za dijasporu. U istom periodu postao je utemeljivač  i organizator manifestacije  “Dani crnogorske kulture u Srbiji”. Nakon prestanka rada u Ambasadi aktivan je na konsolidaciji crnogorske nacije u Srbiji, kako u Crnogorskoj nacionalnoj zajednici Beograda, tako i kao generalni sekretar Saveza crnogorskih nacionalnih udruženja Srbije koja djeluju po sporazumu o međusobnoj saradnji. E-mail: cnzbgs@yahoo.com

Prof. dr Milorad Nikčević – predsjednik Odbora za nauku i prosvjeturođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001). Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada. Godine 2014. hrvatski predsjednik Ivo Josipović uručio mu je državno odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „višegodišnje zasluge za kulturu/znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore“. E-mail: mnikcevi@ffos.hr

Dejan Šestović – predsjednik Odbora za sport je bivši sportista, porijeklom iz Crne Gore koji već godinama živi i radi u Francuskoj. E-mail: sestosport@orange.fr

Sabrija Vulić – predsjednik Odbora za informisanje rodjen je 12. januara 1963. godine u Kotoru. Završio je Fakultet za turizam, a magistrirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Novinarstvom se bavi od 1990. godine. Bio je urednik preko 250 emisija „Dobro jutro Crna Goro“ i 85 emisija “Nedjeljom popodne”, koja je proglasena za najbolji nedjeljni popodnevni program u regionu. Radio je kao novinar informativnog programa i izvještavao sa brojnih dogadjaja  u zemlji i  inostranstvu.Od 2011. godine zaposlen je u JS RTV CG na mjestu urednika zabavno komercijalnog programa, a trenutno je anagažovan na poslovima Rukovodioca promocije programa RTCG. Za svoj rad dobio je nekoliko profesionalnih priznanja.  E-mail: vulic@t-com.me

Mihailo Mandić – predsjednik Odbora za zaštitu prava i položaja iseljenika rođen je 20. juna 1951. godine u Danilovgradu. Nakon završenog Elektrotehničkog Fakulteta u Sarajevu, radio je kao profesor elektro grupe u Elektrotehničkoj školi u Podgorici. Nakon toga, radio je u Sarajevu kao inžinjer u Energoinvestu – IRIS-u. Od 1995. godine živi i radi u Sidneju, gdje osniva Crnogorsku etničku zajednicu. E-mail: mandicmisko@gmail.com

Refik Radončić – predsjednik Odbora za privredno partnerstvo rođen je 20. februara 1961. godine u Gusinju. Po zanimanju je ekonomista. Od 1988. godine živi i radi u Njujorku – SAD, dok je od 1992. godine vlasnik kompanije “TendR construction”, a od 1999. godine suvlasnik “RendB development”. Većinski je vlasnik Gotam Hotela na Menhetnu – Njujork. E-mail: rradoncic@trconstruction-ny.com

Mirza Redžić – predsjednik Odbora za evropske i evroatlanske integracije rođen je 26. aprila 1976. godine u Sarajevu. Magistarske studije iz međunarodnog prava završio je u Japanu, kao stipendista Vlade Japana. Tituli magistra iz naučne oblasti ratna psihijatrija stekao je na Kraljevskom koledžu London, kao stipendista Vlade Njenog Kraljevstva. Trenutno je doktorand na Univerzitetu u Beču, odsjek za medije i komunikacije. Zaposlen je u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a kao politički savjetnik, pro bono je angažovan u Vijeću nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. Aktivan je član Vijeća crnogorske nacionalne manjine u BiH. E-mail: redzic.mirza@gmail.com

 Vladislav Popović – predsjednik Odbora za pravna pitanja rođen je 12. juna 1954. godine na Cetinju. Pravni fakultet je završio u Beogradu, a takođe i magistraturu iz međunarodnog prava. Autor je oko 20 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni na više jezika u 9 zemalja. Dobitnik je pokreta za suverenost Crne Gore i mnogih drugih društvenih priznanja iz vremena SFRJ. Direktor je kompanije za međunarodni investicioni konsalting Popović Consultants Overseas LTD u Limasolu. E-mail: astral54@spidernet.com.cy

Prim. dr Slobodan Drakić – predsjednik Odbora za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu rođen je 23. oktobra 1946. godine u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu i dobio zvanje doktor medicine. Bio je predsjednik neuropsihijatrijske sekcije Crne Gore u dva mandata. Od 1986. godine je bio zaposlen u Kliničkom centru u Novom Sadu na mjestu načelnika Odjeljenja opšte i konsultativne polikliničke službe Centra za mentalno zdravlje Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. E-mail: slobodrakic@gmail.com

Emira Mustajbašić Ličina – predsjednik Odbora za ravnopravnost polova rođena je 07. juna 1983. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu, a kasnije srednju skolu “Miloje Dobrasinovic” – smjer Elektrotehnicar racunara. Vlasnik je turističke agencije „Reisebüro Lane” u Kölnu i zaposlena je u Agenciji za integracije i zdravstvo u Kölnu. Osnivač je Udruženja MonteKöln u Kölnu, koje ima za cilj organizovanje crnogorske dijaspore u Kölnu i okruženju, radi održavanja veza sa matičnom državom, njegovanja jezika i kulture, saradnje sa lokalnim institucijama Njemačke, kao i institucijama Crne Gore, međusobne solidarnosti i pomoći. E-mail: montekoeln@web.de

Aleks Rohas Božović – predsjednik Odbora za širenje crnogorske zajednice u svijetu rođen je 22. janaura 1976. godine u Limi, Peru. Po struci pilot, dodatno obrazovanje stiče u oblasti ekonomskog inženjeringa i osiguranja. Zaposlen je u engleskoj osiguravajućoj kući “AAV Aviation Adjuster SC” u Limi. Predsjednik je Crnogorske zajednice u Peruu. E-mail: arbozovich@gmail.com