U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Admin

U prilogu dostavljamo obavještenje u vezi sa Ljetnjom školom 2018.

Molimo da ga pažljivo pročitate i što je prije moguće dostavite tražene informacije.

Ovo se naročito odnosi na ime, prezime i kontakt osobe koja djecu dovodi na zborno mjesto dana 20/07/2018 i koja ima ovlašćenje da djecu preuzme dana 30/07/2018.

S poštovanjem,

LJETNJA ŠKOLA JEZIKA I KULTURE CRNE GORE
“CRNA GORA MOJA POSTOJBINA”
Ivanova korita, 20-30. jul 2018. godine

OBAVJEŠTENJE

 

Trinaestu Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore pod nazivom “Crna Gora moja postojbina” koja će se održati od 20. do 30. jula u Odmaralištu “Lovćen-Bečići” na Ivanovim koritima pohadjaće 62 polaznika iz deset zemalja.

PREVOZ PODGORICA-IVANOVA KORITA: Dana 20.07.2018. godine organizovan je prevoz iz Podgorice do Ivanovih korita. Vrijeme polaska je 10:00h.

Zborno mjesto za okupljanje djece – polaznika naše Škole biće ispred Hotela Podgorica. MOLIMO DA NE KASNITE!

***

UPUTSTVA, SAVJETI, INFORMACIJE

 

Savjetujemo da djeca ponesu:

Patike, topliju odjeću u slučaju hladnijeg vremena, peškir, kapu za sunce i lični pribor za higijenu. U okviru programa predvidjeno je i održavanje maskenbala pa djeca svoju masku mogu ponijeti sa sobom. Takodje je u okviru programa predvidjeno učešće na amaterskom sportskom takmičenju u sljedećim disciplinama: tenis, stoni tenis, rukomet, fudbal, košarka, plivanje i odbojka, pa djeca, ukoliko su zainteresovana da učestvuju, trebaju ponijeti opremu (naročito važi za plivanje!).

Zdravstvena zaštita:

 • Obezbijedjena je zdravstvena zaštita – ljekar u Odmaralištu
 • Brigu o polaznicima vode svi predavači, animatori i osoblje Škole i odmarališta

Obaveze:

Obavezno kontaktirati koordinatora Škole:

 • ukoliko ne budete u mogućnosti da djecu dovedete u zakazano vrijeme na zakazano mjesto,
 • u slučaju spriječenosti i otkazivanja učešća nekog od polaznika.

Još jednom molimo sve roditelje koji to do sada nijesu učinili, da za djecu sa zdravstvenim tegobama pošalju odgovarajuću medicinsku dokumentaciju ili da o eventualnim tegobama pismeno informišu Koordinatora Škole. Molimo sve roditelje da nas  unaprijed informišu i o eventualnim ograničenjima u ishrani iz zdravstvenih i/ili vjerskih razloga.

Do 13.07.2018. godine koordinatoru Škole trebate dostaviti informaciju o osobi koja dovodi djecu (ime i prezime i broj mobilnog telefona), kao i o osobi koja će djecu preuzeti po završetku Škole. 

Informacije o djeci za vrijeme trajanja Škole:

Za vrijeme trajanja Škole sve informacije o djeci možete dobiti u terminu od 13 do 14h i u terminu od 19 do 20h od:

 1. Edita Ajdarpašić – 067 497 645
 2. Nikola Vukčević – 067 515 220 

Sugestije i napomene:

Roditelji i rodbina mogu posjećivati djecu u toku trajanja Škole, ipak preporučujemo da to ne bude prečesto. Posjete ne preporučujemo tokom prva 3 dana od početka Škole.

Organizator Škole ne snosi odgovornost za lične stvari i novac koji djeca nose sa sobom.

 

Podgorica, 4. jul 2018. godine

KOORDINATOR ŠKOLE:

Elvira Bekteši

Tel. 00382 20 416 384

+382 67 815 911

email: elvira.bektesi@mfa.gov.me

 

 

Kao što se gleda od priloženih fotografija članovi Crnogorske zajednice u R.Makedoniji organizovali su i priredili jedan skroman koktel u prostorijama svoje zajednice, povodom izborne pobjede Gospodina Mila Đukanovića za predsjednika C.Gore.

Ovom prilikom sa ovog mjesta želimo da uputimo sve čestitke Gospodinu Milu Đukanoviću za njegovu izbornu pobjedu i da mu poželimo uspjeh da i u ovom svom mandatu, kao i do sada, za dobrobit C.Gore i njenih građana, vodi našu matičnu državu onim ciljevima koje ima zacrtano kao utemeljivač crnogorske državnosti.

Da je vječna C.Gora i njen Predsjednik !

Obavještavamo članove i sve prijatelje naše Zajednice da je na predlog Predsjedništva Crnogorske Zajednice u saradnji sa našom Ambasadom u RM našu Zajednicu 21.03.2018g. posjetijo Direktor kancelarije za vezu Sjevernoatlantske Alijanse – NATO u RM – G-din Gorazd Bartol.Tim povodom pozvani su sledeći gosti:

 • Njegova ekselencija Ambasador G-din Predrag Mitrović;
 • Savjetnik Premijera Republike Makedonije za saradnju sa NATO – G-din Ismet Ramadani;
 • Predsjednik privredne komore RM, počasan konzul CG u RM G-din Branko Azeski;
 • Direktorica Sekretarijatazdravstvene mrežu za Jugoistočne Evrope (SEEHN) –  Dr Mira Jovanovski Dašić.

Navedena posjeta je organizirana  sa ciljem da se u jednoj spontanoj atmosferi bez strogo definirane teme i u jednom spontanom međusobnom razgovoruzahvalimo G-nu Bartolu kao personifikaciji NATO Alijanse u RM za prijem Crne Gore u NATO – u i da kao građani RM porijeklom iz CG  podržimo kandidaturu RM za prijem u NATO, sa željom da naša druga otađbina bude 30 – ta članica NATO – a, a sa posebnom molbom za moguća kompromisna rešenja  bez posebnih uslova po pitanju samobitnosti i identiteta makedonskog naroda kao prosvetitelskog naroda koji je imao univerzitet 200 – ta godina prije Bolonjskog univerziteta, što je samo po sebi dovoljno da bude argument za univerzalno prirodno pravo da jedan narod sa svojim težnjama i željama za integracijama bude prihvaćen od strane megunarodne zaednice i to kao Republika Makedonija pod svojim ustavnim imenom a koje je već prihvaćeno od velikog broja država u svijetu.

Mi kao zajednica zadovoljni od rečenog i uopšte od svih razgovora učesnika ovog skupa, još jedan put se zahvaljujemo našim gostima što su samim svojim prisustvom udostojili našu zajednicu.

Ги известуваме членовите и сите пријатели на нашата заедница дека на предлог на Претседателството на Црногорската заедница во РМ во соработка со нашата Амбасада во РМ, нашата заедница на ден 21.03.2018г. ја посети Директорот на канцеларијата за врски на Северноатлантската Алијанса – НАТО во РМ, Г-ин Горазд Бартол. По тој повод повикани беа следните гости:
– Неговата екселенција Амбасадорот – Г-ин Предраг Митровиќ;
– Советникот на Премиерот на РМ за соработка со НАТО во РМ – Г-ин Исмет Рамадани;
– Претседателот на привредната комора на РМ и почесен конзул на ЦГ во РМ – Г-ин Бранко Азески;
– Директорката на Секретаријатот за здравствена мрежа за Југоисточна Европа – Г-ѓа Мира Јовановски Дашиќ
Наведената посета беше организирана со цел да во една спонтана атмосфера без строго дефинирани теми и во еден спонтан меѓусебен разговор му се заблагодариме на Г-нот Горазд Бартол како персонификација на НАТО Алијансата во РМ за прием на Црна Гора во НАТО и да како граѓани на РМ кои водат потекло од ЦГ ја поддржиме кандидатурата на Република Македонија за прием во НАТО, со желба да нашата втора татковина биде 30-та членка на НАТО, а со посебна молба за можни компромисни решенија без посебни услови по прашањето на идентитетот на македонскиот народ како просветителски народ кој имаше свој Универзитет 200 – те години пред Болоњскиот Универзитет, што е само по себе доволно да биде аргумент за универзално природното право да еден народ со своето тежнеење и желбите за интеграција биде прифатен од страна на меѓународните заедници со сите свои посебности па оттаму и Република Македонија под своето уставно име а која е веќе како таква прифатена од голем број држави во светот.
Ние како заедница сме задоволни од она што беше констатирано и воопшто од сите разговори од страна на учесниците на оваа средба, уште еднаш им се заблагодаруваме на нашите гости кои со своето присуство ја удостоија нашата заедница.

Molba za donaciju za prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu automobila za Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Staze” iz Podgorice

Poštovani/a,
Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze” iz Podgorice osnovano je u decembru 2001.godine. Inicijatori osnivanja Udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i građani koji žele aktivno učestvovati u kreiranju i poboljšanju politike i prakse koja obezbjeđuje djeci i omladini sa smetnjama u razvoju život bez diskriminacije i potpuno učešće u životu zajednice. Korisnici usluga NVU „Staze“ su djeca sa smetnjama u razvoju bez obzira na pol, nacionalnu i vjersku pripadnost sa teritorije Glavnog grada Podgorice.
NVU ,,Staze” pruža usluge za 75 djece sa smetnjama u razvoju iz spektra autizma i djece sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama sa teritorije Glavnog grada. Usluge koje se pružaju djeci sa smetnjama u razvoju su podrška zadovoljavaju njihovih potreba iz oblasti socijalne zaštite, kulture i obrazovanja.
Aktivnosti Udruženja se odvijaju u zakupljenom prostoru od 150 m² u kojem su pored kancelarijskog prostora opremljeni dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, logopedsko – psihološki kabinet i senzorna soba. Udruženje ima svu potrebnu tehničku opremu za obavljanje djelatnosti zbog koje je i osnovano.
U Udruženju je zaposleno 17 osoba od kojih: 4 stručnjaka za rad sa djecom u Dnevnom boravku, 1 osoba za održavanje higijene, 8 osoba sa invaliditetom (OSI) izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, 1 stručni saradnik, 3 osobe angažovane na administrativnim poslovima.
Tokom svog postojanja Udruženje je realizovalo preko 43 projekata koji su finansijski podržali: UNDP, Open Society Institute (SOROS), Save the children UK, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Podgorica, Fond za aktivno građanstvo (FAKT), Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF), Scan Fonds, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Skupštine Crne Gore), USAID/ORT, Glavni grad – Podgorica (Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama), Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Rad Udruženja pomogli su putem svojih donacija: Coca Cola Hellenic, USAID/ORT, Dijaspora i Ambasada Crne Gore u Londonu, Congresstravel i Glavni grad-Podgorica.
Razlog zbog kojeg Vam se obraćamo
U svojim svakodnevnim aktivnostima vršimo prevoz djece i omladine od kuće do Udruženja i nazad vozilom koje je u vlasništvu NVU “Staze”.
Auto koje koristimo je u dosta lošem stanju, često se kvari pa je samim tim postalo nesigurno za nase svakodnevne korisnike. Radi se o automobile marke Seat –Alhambra 2001. godište sa kapacitetom od sedam sjedišta, koji nam je donirala 2012.godine crnogorska dijaspora u Londonu.

Razlog zbog kojeg Vam se obraćamo je taj što nijedan od od brojnih donatora sa kojima smo sarađivali ne izdvaja sredstva za kupovinu automobila za potrebe NVO, a nama je neophodan za održavanje projekata i svakodnevnih aktivnosti koje se odnose na prevoz djece i omladine sa smetnjama u razvoju od kuće/škole do Udruženja i nazad, što mnogo znači njima i njihovim porodicama.
Obraćamo Vam se molbom da nam izađete u susret da obezbijedimo sredstva za kupovinu novijeg automobila sa 7 sjedista za potrebe prevoza djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Značilo bi nam i da nam Vi, ako ste u mogućnosti, donirate adekvatno auto na kojem bi bilo istaknuto ko je donator i u koje svrhe se auto koristi i na taj način biste doprinijeli poboljšanju uslova u daljem radu sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju, korisnicima usluga našeg Udruženja .
Nadamo se da ćemo naići na razumijevanje sa Vaše strane. Kupovinom automobila unaprijedio bi se rad NVU “Staze”, Udruženja koje je do sada realizovalo veliki broj projekata finansiranih od strane domaćih I međunarodnih organizacija.

Više informacija o NVU “Staze” možete naći na web: www.nvustaze.me i fb: https://www.facebook.com/NVU.Staze/
Adresa i kontakt telefon: Ulica 18. jul 86, 81000 Podgorica; tel/fax: 078/103 378; mobilni telefon 069/014 161
Broj žiro računa: 550-3809-05, Societe Generale Montenegro banka

U nadi da ćete nam izaći u susret unaprijed se zahvaljujemo.

Srdacan pozdrav,
Milenko Đurišić
predsjednik NVU “Staze“

Poštovani članovi naše zajednice, obavještavamo Vas i ujedno prenosimo objavu Uprave za Dijasporu u vezi izdavanja iseleničkih knižica.

Kako bi Vam olakšali cijelu proceduru, u prilogu Vam dostavljamo link sa navedenim upustvom i obrazacem-zahtjev za izdavanje iseljeničke knižice,koji ukoliko ste zainteresirani možete preuzeti od web strane Uprave za Dijasporu.

O iseljenickoj knjižici

Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice

Povodom Novogodišnjih praznika i praznika koji sljede došlo je do uzajamnih posjeta članova naše Zajednice i pretstavnika MARRI – a Direktorice Tamare Mugoše i pretstavnika Crne Gore Gospođice Selme Mehović.

Na navedenim susretima direktorica Tamara Mugosa je presatvila MARRI regionalnu inicijativu I njihov rad koji je okarakterisala veoma uspjesnim.

Direktorica Mugosa je navela  da u sadašnjim okvirima, MARRI (Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative) predstavlja regionalnu inicijativu za pitanja migracije, azila i izbeglica, čije učesnice su: R. Albanija, Bosna i Hercegovina, R. Makedonija, Crna Gora, R. Srbija i KosovoÝ (Kosovo* je učesnik od 10. juna 2015. godine, što je potvrđeno u Deklaraciji Regionalnog foruma koji je u Skoplju održan 10. juna 2015. godine. Istom Deklaracijom je potvrdjeno i povlačenje R. Hrvatske iz ove regionalne inicijative, budući da je ona postala član EU.). Inicijativa je „u vlasništvu” učesnica, a njeno sedište  tj. MARRI Regionalni centar, je u Skoplju. Aktivnosti učesnica inicijative, kao i interna i operaciona organizacija Centra, definisani su Statutom Centra za migracije, azil i izbeglice. Način funkcionisanja Regionalne inicijative za migracije, azil i izbeglice (MARRI) utvrđen je Smernicama i pravilima procedure pomenute Inicijative.

Program djelovanja MARRI obuhvata oblast migracija, azila, upravljanja granicama, vizni režim, konzularnu tematiku i povratak raseljenih lica. Cilj Inicijative je unapređenje upravljanja kretanja populacija na zapadnom Balkanu.

Adem Kocan clan Crnogorske zajednice istakao je da izbeglistvo je jedna od najtezih stvari I pojava koja se mogu desiti covjeku.

Mugos je iprezentovala uspjesni rad I uspjesan kraj  I ove godine  I navela :

“Zivot  je jedan , vrijeme je jedno, jedino sto mozemo je da radimo idealno”.

Navela je da crnogorke dje god da su vole to sto jesu i kakve su i to je njihova motivacija.

Ispred MARII clanovima Crnogorske zajednice cestitala je Novu 2018 god , i pozeljela uspjeh na licnom i profesinalnom planu kako i da cuvaju i njeguju rad u zajednici.

Predsjednik Popivoda je cestitao 2018 :

-Svim članovima naše zajednice, crnogorskim iseljenicima širom svijeta, gragjanima Crne Gore, gradjanima R.Makedonije kao i svim ljudima dobre volje sa iskrenim i časnim namjerama, čestitamo Novu 2018 godinu sa željom da im ista donese sve radosti, zadovoljstva i ispunjenje svih želja.

Хронолошко сеќавање
Ќе го вратиме животот во Република Македонија…
Со среќа Господине Заев !
Многу успех во понатамошната работа !
Благодарност за упатената честитка за влезот на Црна Гора во НАТО…
Сеќавањето на нашата средба во нашата заедница за поголемиот дел од членовите на нашата заедница ќе биде вечно и историско !
На наше големо задоволство и чест!
Претставниците на Црногорската Заедница во Република Македонија, чии членови се граѓани на РМ со потекло од Црна Гора, имаа чест и задоволство да на ден 25.12.2017 година бидат примени од Претседателот на Владата на РМ Господинот Зоран Заев, кој покрај сите свои државни обврски и полна агенда најде време да не прими и со тоа да ни изрази една голема почит, за што сме му неизмерно благодарни.
Во пријатен и срдечен разговор претставниците на нашата заедница изразија целосна поддршка на политиката која ја води Владата на РМ на чело со Претседателот Господинот Зоран Заев и дадоа ветување дека нивната поддршка во иднина ќе биде уште поинтензивна, нормално во границите на нивните скромни, но искрени и добронамерни можности.
Апсолутно, нашето залагање како и досега, така и во иднина ќе се однесува на унапредување на соработката и градењето односи кои се од важност за РМ и Црна Гора како две братски држави, но и зачувување на духовните и културни вредности на граѓаните на двете држави.
Оваа пригода, освен изразената благодарност за укажаното гостопримство и срдечност, ја искористивме и за да му ја честитаме Новата 2018 Година на Господинот Премиер со желба и понатаму да продолѓи да чекори по патот на вистината и демократијата, градејќи ги темелите на чесноста, мудроста, храброста, достоинственоста и се она што ќе донесе добро за сите граѓани на Република Македонија.
Уште еднаш Среќно и Ви благодариме Претседателе на Владата на Република Македонија Господине Зоран Заев !

Vratićemo život u Republici Makedoniji !
Sa srećom Gospodine Zaev !
Mnogo uspjeha u daljem radu !
Zahvalnost za upućenu čestitku za ulazak Crne Gore u NATO..
Sjećanje na susret u našoj zajednici za veći dio našeg članstva biće vječno i istorijsko !
Na naše veliko zadovoljstvo i čast !
Predstavnici Crnogorske Zajednice iz RM, čiji članovi su građani R.Makedonije Gospodina Zorana Zaeva, koji je pored svih svojih državničkih obaveza i njegove prenatrpane agende našao vrijeme da nas primi i da nam time iskaže jedno veliko poštovanje, radi čega smo mu neizmjerno zahvalni.
U prijatnom i srdačnom razgovoru predstavnici naše zajednice izrazili su cjelosnu podršku politici koju vodi Vlada R.Makedonije na čelu sa Predsjednikom Gospodinom Zoranom Zaevim i dali obećanje da će naša podrška i u buduće biti još intenzivnija, normalno sve u okvirima naših skromnih ali iskrenih i dobronamjernih mogućnosti.
Apsolutno, naša zalaganja kao i do sada i u budućnosti će se odnositi na unapređenje saradnje i izgradnju odnosa od važnosti za RM i CG kao dvije bratske države, kao i očuvanju dihovnih i kulturnih vrijednosti građana i jedne i druge države.
Ovim prigodom, osim izrazene zahvalnosti i poštovanja za iskazano gostoprimstvo i srdačnost, iskoristili smo priliku da Gospodinu Premijeru čestitamo Novu 2018 Godinu sa željom da i dalje hrabro korača putem istine i demokratije, gradeći tako temelje časnosti, mudrosti, hrabrosti, dostojanstva i svega onoga što će donijeti dobro za sve građana Republike Makedonije.
Još jedan put Srećno i hvala Predsjedniče Vlade Republike Makedonije Gospodine Zorane Zaev.


Извор: http://vlada.mk/node/13917

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, денеска се сретна со Борис Попивода, претседател на Црногорската Заедница во Република Македонија и со претставници на заедницата. Претседателот Попивода и претставниците на Црногорската Заедница во Република Македонија оценија дека Република Македонија веќе чекори по вистинскиот пат и изразија поддршка на демократските и развојни политики на премиерот Заев и на Владата на Република Македонија.

Тие констатираа дека клучно за просперитетот на државава се политиките на заедништво и помирување на граѓаните, независно од каква било етничка определба и додадоа дека премиерот Заев и новата Влада обезбедуваат таква клима што води кон прогрес.

– Ние водиме отворени политики на градење едно општество за сите, со шанси за сите граѓани, како и градење пријателства, и дома и во регионални и меѓународни рамки. Стратешки цели на државата се ЕУ и НАТО. Интеграциите ќе значат и охрабрување инвеститори и подобрување на економијата во земјата, а тоа е важно за квалитетот на живот на сите луѓе во Македонија. Благодарам на Црногорската Заедница во Република Македонија за конструктивната улога во сите важни процеси за напредокот на државава, рече премиерот Заев.

На средбата посебно се обрна внимание на можностите за економски развој на државата и придонесот што може да го даде Црногорската Заедница во Република Македонија низ продлабочување на соработката, а нагласена е и важноста на реформските процеси за воспоставувањето правна држава и владеењето на правото.

 

 

Vlada Crne Gore
Ministarstvo vanjskih poslova
Uprava za dijasporu
Savjet za saradnju sa iseljenicima 

PROGRAM RADA
SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA
za 2017-2018. godinu

Podgorica, 28. jul 2017. godine

UVOD

Savjet za saradnju sa iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet), savjetodavno je tijelo Vlade Crne Gore koje učestvuje u kreiranju i sprovođenju Strategije saradnje Crne Gore sa iseljenicima, Akcionog plana za realizaciju ove Strategije, kao i ukupnih aktivnosti saradnje sa iseljenicima.

Na osnovu člana 14. Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (,,Službeni list CG”, 47/15), nadležnosti Savjeta su:

 • razmatranje sprovođenja strategija i zakona, kao i druga pitanja od interesa za iseljenike;
 • pokretanje i razmatranje aktivnosti koje se tiču očuvanja jezikā, kulturā i tradicijā iseljenika, privredne, naučne i sportske saradnje iseljenika sa Crnom Gorom, jačanja zajedništva i pripadnosti Crnoj Gori, položaja i prava iseljenika u Crnoj Gori i zemljama prijema, organizovanja iseljenika, informisanja i povezivanja, kao i druge aktivnosti od interesa za Crnu Goru i iseljenike;
 • davanje mišljenja o pojedinim pitanjima u vezi sa iseljenicima, na zahtjev nosilaca saradnje;
 • donošenje Poslovnika o radu Savjeta, kojim se određuju opšti uslovi, način i postupak donošenja odluka;
 • usvajanje i podnošenje godišnjeg izvještaja o svom radu Vladi, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28.07.2016. godine imenovala Savjet za saradnju sa iseljenicima koji ima 77 članova, a čine ga predstavnici iseljenika, organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti.

Imenovanju članova prethodio je postupak propisan članovima 15-24 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (,,Službeni list CG”, 47/15), a koji je sprovela Uprava za dijasporu i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima održana je 27. septembra 2016. godine u Podgorici.

Za predsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, izabran je dr Nenad Popović iz Njemačke, dok su za potpredsjednike izabrani Boris Popivoda iz Makedonije, Edin Latić iz Luksemburga, Ruždija Jarović iz SAD-a i Martin Junčaj iz Švajcarske. Za predsjednike radnih tijela (odbora) izabrani su: Mirko Zečević – Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta, prof. dr Milorad Nikčević – Odbor za nauku i prosvjetu, Dejan Šestović – Odbor za sport, Sabrija Vulić – Odbor za informisanje, Mihailo Mandić – Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika, Refik Radončić – Odbor za privredno partnerstvo, Mirza Redžić – Odbor za evropske i evroatlanske integracije, Vladislav Popović – Odbor za pravna pitanja, dr Slobodan Drakić – Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, Emira Mustajbašić Ličina – Odbor za ravnopravnost polova i Aleks Rohas Božović – Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu.

Program rada Savjeta za saradnju sa iseljenicima u 2017-2018. godini (period između dvije sjednice), sadržaće aktivnosti obrađene po tematskim oblastima za koje su formirani odbori Savjeta. 

    JAČANJE DRŽAVNOG I KULTURNOG IDENTITETA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Inicijativa za otvaranje Crnogoskog kulturnog centra u Beogradu i pomoć u realizaciji projekta u slučaju njegovog prihvatanja M. Zečević Vlada CG/MVP/ UzD

TRENUTNO U UPRAVI ZA DIJASPORU –sastanak na ovu temu sa M.Zečevićem krajem decembra

NAUČNA I PROSVJETNA SARADNJA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Iniciranje dodjele stipendija za studente poslijediplomskih doktorskih studija iz oblasti humanističkih nauka M.Nikčević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju Savjet  – inic.za formiranje Fonda – Univerzitet CG/Min.prosvjete 2017/ I kvartal 2018
2. Crnogorski identitet, interkulturalnost i državotvornost u istoriografskoj vizuri D.Živkovića: Naučni skup i (li) Zbornik radova posvećen Dragoju Živkoviću M.Nikčević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju Savjet/UzD/

Istorijski institut/Min.kulture

3. Dva vijeke crnogorsko-britanskih odnosa N.Pajović Odbor za naučnu i prosvj.saradnju UzD/ Ambasada CG u Londonu I, II kvartal 2018
4. Promocija “Istorije crnogorske književnosti” N.Kilibarda, R.Rotković, M.Nikčević D.Pajković Odbor za naučnu i prosvj.saradnju
5. Iniciranje i podržavanje osnivanja posebnog književnog fonda na crnogorskom jeziku, kao i knjiga i publikacija autora iz Crne Gore u iseljeničkim organizacijama u Kanadi, kao i u drugim asocijacijama u svijetu Z.Raičević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju
6. Uključivanje visokoobrazovanih kadrova iz iseljeništva u nastavne i naučno-istraživačke programe ili projekte koje sprovode institucije u Crnoj Gori. Ostvariti kontakt sa g-đom Antonelom Arhin (cg iseljenik), direktorkom Fakulteta za dijasporu na Univerzitetu u Torontu. Z.Raičević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju
7. Izrada istraživačkih projekata, po mogućnosti, objavljivanje Monografije ili knjige o istaknutim Crnogorcima u rasijanju. Konkretan prijedlog – izdavanje knjige o vajaru Janku Brajoviću, koji je umro u Vankuveru 1948. godine i koji je iza sebe ostavio desetine vajarskih djela u kamenu i bronzi, koji je bio veliki patriota i borac za Crnu Goru. Z.Raičević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju
8. Stipendiranje naših studenata, polaznika magistarskih i doktorskih studija, tamo gdje se mogu ispuniti uslovi iz Konkursa, u skladu sa budžetom nosioca aktivnosti, kao i spremnošću naših iseljenika da učestvuju u pokrivanju troškova studiranja, u Crnoj Gori ili Kanadi. Z.Raičević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju
9. Pokretanje inicijative za dodjelu priznanja istaknutim iseljenicima iz Kanade i drugih zemalja dijaspore. Naši prijedlozi su g. Branko Aleksić i pokojni Vojislav Rašović, zbog svog doprinosa afirmaciji crnogorskih vrijednosti, finansiranju mnogih projekata iz nauke i prosvjete. Z.Raičević Odbor za naučnu i prosvj.saradnju
10. Dati prijedlog Upravi za dijasporu da poziv za Ljetnju školu namijenjenu djeci crnogorskih iseljenika raspisuje početkom godine ili najkasnije u I kvartalu. D.Pajković Odbor za naučnu i prosvj.saradnju UzD

POZIV ĆE 2018 DEFINITIVNO RANIJE BITI OBJAVLJEN

III, IV Kvartal 2017
11. – Izložba slika crnogorskih autora: slikari koji žive i rade u Sloveniji, porijeklom iz Crne Gore. Projekat namijenjen našem iseljeništvu i široj slovenačkoj publici;

– Savremena crnogorska književnost: predstavljanje jednog crnogorskog autora široj publici Slovenije

D. Pajković Odbor za naučnu i prosvj.saradnju Tokom 2018
12. Nacrt rada crnogorskih škola u inostranstvu: analiza stanja, potreba, mogućnosti i priprema prijedloga organizacije škola u saradnji nadležnih institucija i iseljenika N.Pajović Odbor za naučnu i prosvj.saradnju UzD/Min.prosvjete

KONTAKTIRALI MP RADI ZAJEDNIČKOG PODNOŠENJA INICIJATIVE PREMA VLADI. DOGOVOREN SASTANAK

III, IV kvartal 2017

SPORTSKA SARADNJA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Organizacija revijalnih utakmica u inostranstvu sa crnogorskim klubovima Dejan Šestović Odbor za sport Uprava za dijasporu Tokom 2018. god.
2. Razmjena kadeta i juniora u rukometu sa

francuskim Rukometnim centrima za formaciju mladih

Dejan Šestović Odbor za sport Centar za formaciju mladih, Val d’Oise, Francuska Tokom 2018. god.
3. Predvidjeti poslovni sastanak Odbora za sport u Parizu

 

Dejan Šestović Odbor za sport Uprava za dijasporu Proljeće 2018. god

 INFORMISANJE

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Časopis “Crnogorska dijaspora” Sabrija Vulić Odbor za Informisanje UzD Oktobar 2017
2. Sajt “Crnogorska dijaspora” Sabrija Vulić Odbor za Informisanje UzD Jesen 2017
3. Promocija časopisa u dijaspori Sabrija Vulić Odbor za informisanje UzD Januar 2018

 ZAŠTITA PRAVA I POLOŽAJA ISELJENIKA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1 Regulisanje pitanja penzionog osiguranja na način kako su to uredile i naše države u okruženju. Ovaj problem zahtijeva angažovanje našeg diplomatskog osoblja u zemljama sa kojima je od interesa da se napravi dogovor. U tom smislu prijedlog naših iseljenika iz Kanade može se odnositi na svu našu dijasporu.

Potpisivanja Protokola između Crne Gore i drzava u kojima je naša dijaspora zainteresovana za rješavanje penzionog pitanja i prenošenje radnog staža.

Z. Raičević / M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/Ministarstvo rada i soc. staranja

DPK

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

IV kvartal 2017
2. Ovjera dokumenata

Razmotriti i mogućnost da se ovlaštenja daju i našim predstavnicima od povjerenja ili kao što to postoji u mnogim državama u kojima živimo – Justice of the Piece, da mogu ovjeravati naša dokumenta.  Naši iseljenici u Kanadi nailaze na problem obzirom da se kod njih ne može uraditi ovjera sa Apostille pečatom. U Kanadi se jedino može raditi ovjera kod Notary Public.

Razmotriti prijedlog da se priznaju ovjere kod Notary public i donijeti smjernice koje će određivati važnost  ovjere dokumenata.

Z.Raičević/ M. Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/MVP/MUP

 

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

III,IV kvartal 2017
3. Inicijativa za pojednostavljenje postupka priznavanja državljanstva našim iseljenicima, kao i članovima porodica koje imaju za bračnog druga crnogorskog državljanina. Potrebno je ukloniti sve administrativne poteškoće, koje bez ikakve potrebe otežavaju taj proces. Dakle, treba razmotriti sve mogućnosti da se izbjegnu potraživanja određenih potvrda koje nemaju nikakav uticaj na konačno rješenje, a bez potrebe komplikuju proceduru. (detaljan prijedlog je prikazan u Izvještaju rada ovog Odbora).

Potrebno je oformiti jednu komisiju, kako bi se razjasnile sve mogućnosti, ali primarno vodeći računa o interesima Crne Gore. U tom smislu predložena komisija treba da razmotri stavke iz člana 10 Zakona o državljanstvu i one koji mu pripadaju.

M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/MUP/MVP

Odgovarajuće službe i Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenike

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

4. Kako svoje iseljeničko pravo da ostvari partner koji nije u ozvaničenoj bračnoj zajednici, ali živi u zajednici sa državljaninom Crne Gore!? Koja dokumenta i koji je način da se dokaže takva zajednica? Kakav je odnos prema istorodnim partnerima – gej populaciji i da li bi bilo korisno već sada razmišljati u pravcu kakav je odavno ustaljen u mnogim državama evropske zajednice, pa i šire? M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika MVP/UZD/ Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika
5. Uputiti molbu Upravi za dostavljanje informacije o upotrebnoj vrijednosti iseljeničke legitimacije- koje su to pogodnosti koje ona pruža iseljenicima i da li ih uopšte pruža? M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

6. Pitanje glasanja naših iseljenika u inostranstvu- Prijedlog za razmotrenje mogućnosti glasanja naših iseljenika u inostranstvu koje bi se organizovalo u saradnji sa našim diplomatskim predstavništvima, počasnim konzulima ili onima koji obnašaju takve slične funkcije ili glasanje putem Interneta ili putem poštanske pošiljke. Da jedna komisija razmotri ovu mogućnost i ukaže šta i koliko je to od koristi za Crnu Goru. M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika MVP/UzD

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

7. Regulisanje pitanja zdravstvenog osiguranja. Šta može da očekuje crnogorski iseljenik tokom svog boravka u Crnoj Gori po pitanju zdravstvene zaštite?

Bilo bi izuzetno korisno  da se informacije o ovom pitanju postave na Vladinom sajtu sa preciznim uputstvima o obavezama naših iseljnika koji su strani osiguranici u Crnoj Gori (prijave boravka i prijave za zdravstvenu zaštitu u vrijeme boravka u CG) i nastojati da se sve to odradi preko interneta. Kako uključiti ulogu iseljeničke legitimacije u taj proces?

M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/MVP/Min.zdravlja/Fond zdravstva

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

8. Razmotriti mogućnost carinskih olakšica prilikom unošenja stvari za domaćinstvo, posebnih materijala za izgradnju kuće ili drugih objekata, automobila itd. Ovo pitanje treba rješavati zajedno sa komisijom stručnih osoba iz Vlade kako bi se našlo najpovoljnije rješenje. M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/Uprava carina/Vlada CG/ članovi dijaspore

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

9. Pitanje počasnih konzula – porazna je činjenica da preko 80% članova Savjeta nema predstavu ko je počasni konzul u državi u kojoj žive niti imaju bilo kakav kontakt sa tom gospodom.  Činjenice govore da su mnogi od njih imenovani samo zahvaljujući ličnom poznanstvu sa pojedincima iz vlasti i svoj posao obavljaju incognito. Samo mali broj članova našeg Savjeta je izrazilo zadovoljstvo radom imenovanih počasnih konzula.

Potrebno je da, prilikom odabira počasnih konzula, MVP uključi predstavnike dijaspore i sakupi što više informacija na osnovu kojih bismo dobili pravu sliku predloženih kandidata. Naše iskustvo govori da veoma mali procenat naših činovnika koristi internet na način da putem njega dobije sve potrebne informacije.

M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/MVP

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

10. Usvojiti Kodeks ponašanja naših diplomatskih predstavnika u susretu sa našim iseljenicima. U tom cilju treba donijeti obavezujuće uputstvo kojim bi se strogo zabranilo korišćenje bilo kakvih privilegija prilikom takvih posjeta: plaćanje prenoćišta ili hotelskih usluga od strane pojedinih iseljenika, usluge prevoza – sem na kraćim relacijama, pa i ostalih pogodnosti kojima se dotični stavlja u zavisan položaj prema određenim iseljenicima. Diplomatskom predstavniku treba da je prioritet da obezbijedi sebi sve potrebne uslove tokom boravka u određenom mjestu, da se pripremi za posjetu sa što više informacija dostupnih putem interneta i web sajtova i poziva sve profile predstavnika dijaspore kako bi formirao što bolju predstavu o dijaspori i odnosima unutar nje. M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/MVP/Predsjednik CG
11. Uputili smo prijedlog Odboru za nauku i prosvjetu da pokrene inicijativu za konačno dobijanje međunarodnog koda za crnogorski jezik. Naša zajednica je bila uskraćena u realizaciji jedne lijepe ideje da australijskoj biblioteci poklonimo komplet knjiga na crnogorskom jeziku iz jednostavnog razloga – crnogorski jezik još nema svoj međunarodni kod. M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/ Fakultet za cg jezik/ CANU

 

12. Inicijativa za formiranje posebnog tijela u okviru nadležnog Ministarstva koje će se baviti zaštitom kulturnih, istorijskih i materijalnih spomenika te prikupljanju informacija i njihovom adekvatnom arhiviranju istaknutih crnogorskih državnika, iseljenika koji su od izuzetne važnosti po istoriju Crne Gore.  Zar nije naša obaveza da se postavi jedna ploča sa natpisom (u saradnji sa francuskim vlastima) i tako obilježi vila u kojoj je svoje izbjegličke dane proveo poslednji crnogorski kralj Nikola (Antibes kod Nice), a takvih slučajeva ima koliko god želite. M. Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/Min.kulture/Odgovarajuće institucije

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

13. Obaveza i dužnost Vlade jeste da dokumentuje sve dostupne podatke o značajnim ličnostima, kako onih iz vlasti, tako i naših iseljenika. U Australiji je živio i umro bivši ministar inostranih poslova Crne Gore i član naše zajednice! Nikada niko nije se upitao da li se kod nas mogu naći bilo kakvi podaci o njegovom radu i poslednjim danima njegovog života! M. Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika MVP/Odgovarajuće institucije
14. Inicijativa prema Vladi CG – Crna Gora je u velikom zaostatku korišćenja interneta na pravi način i dopustili smo da budemo elektronski okupirani putem jedne od najčešće korišćenih enciklopedija Wikipedije! Crnogorska akademija nauka i umjetosti živi u nekom od prošlih vremena ne shvatajući da je adekvatno prezentovanje Crne Gore na internetu isto toliko važno, ako ne i važnije od štampanja bilo koje knjige u ograničenom tiražu. M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/Vlada CG /CANU

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

15. Razmotriti i pojednostaviti način pravdanja putnih troškova za sastanak Savjeta. Prosta kalkulacija pokazuje da bi troškovi iz budžeta bili skoro u pola manji i ne vidimo ni jedan razlog da se ovo pitanje riješi u korist i Vlade i članova Savjeta! M.Mandić Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika UzD/Vlada CG

UZD IMA OVO U VIDU

     PRIVREDNO PARTNERSTVO

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Organizovanje okruglih stolova sa temom “Promocija zdravstvenog turizma Crne Gore” V.Kirović Odbor za privr.partnerstvo/ Odbor za zdravstvo i zdrav.zaštitu/ Savjet 2017-2018

Kontinuirano u skladu sa interesovanjem

2. Tematske prezentacije i okrugli stolovi sa ciljem promocije ekonomskih potencijala CG.

Dogovoreno:
Turska, više gradova: 25-30/08/2017
Njemačka, više gradova: 15-20/09/2017
USA, kraj oktobra 2017

V.Kirović Odbor za privr.partnerst. 2017-2018

Kontinuirano u skladu sa interesovanjem

3. Analiza mogucnosti i interesovanja za ulaganje iseljenika u ekonomiju CG V.Kirović Odbor za privr.partnerstvo UzD, Min.ekonomije, lokalne vlasti I-II kvartal 2018

 

     EVROPSKE I EVROATLANTSKE INTEGRACIJE

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. “Jačanje kapaciteta crnogorskih iseljeničkih organizacija za lobiranje i zagovaranje interesa Crne Gore.” Osnovni cilj projekta/aktivnosti je da se aktivnijom političkom participacijom crnogorskih iseljeničkih orgnanizacija, korišćenjem demokratskih mehanizama odnosno mogućnosti direktnog obraćanja ili saradnje sa predstavnicima i/ili organima izvršne i zakonodavne vlasti u zemljama (članicama EU) u kojima djeluju, kao i druge načine primjerene demokratskim društvima, doprinese ubrzanom putu Crne Gore u procesu integracija u EU. Prezentacija proojekta/aktivnost će se realizovati u formi kratkog predavanja ili putem izrade brošure o savremenim tehnikama lobiranja i zagovaranja. Brošure bi, pored osnovnog sadržaja, sadržavale i precizne kontakt detalje Odbora koji bi bili na raspolaganju članovima Savjeta u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Mirza Redžić Odbor za evropske i evroatlanske integracije Nije proslijeđeno Treći kvartal 2017. godine
2. Upućivanje zajedničkog pisma crnogorskih iseljeničkih asocijacija koje djeluju u zemljama članicama EU – predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniu Tajaniju, predsjedniku Evropskog vijeća Donaldu Tusku, predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, Visokoj predstavnici za vanjsku politiku i sigurnost EU Federici Mogherini i Komesaru za susjedsku politiku i proširenje Johannesu Hahnu. U pismu bi bio naglašen veliki interes crnogorskih iseljeničkih organizacija za ubrzanje procesa EU-integracije Crne Gore, te istaknuta važnost uspješne realizacije ovog procesa. Mirza Redžić Odbor za evropske i evroatlanske integracije Nije proslijeđeno Treći kvartal 2017. godine
3. Uspostavljanje prakse kreiranja i distribuiranja članovima Savjeta (jednom ili dva puta mjesečno) newsletter-a sa informacijama o toku procesa EU-integracija Crne Gore odnosno o aktivnostima Crne Gore u kontekstu njenog članstva u NATO. Mirza Redžić Odbor za evropske i evroatlanske integracije Nije proslijeđeno kontinuirano
4. Realizacija redovnih aktivnosti Odbora za evropske i evroatlanske integracije shodno članu 23. Poslovnika o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima, usvojenom 27.09.2017. godine. Odbor za evropske i evroatlantske integracije predlaže Savjetu mjere za: 1) nadgledanje toka pregovora za pristup Evropskoj uniji i NATO–u i u ime Savjeta daje mišljenja i smjernice; 2) sprovođenje analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti propisa Savjeta sa pravnim tekovinom Evropske unije; 3) unapređenje odnosa Crne Gore i NATO–a, kao i sprovođenje aktivnosti u vezi sa unapređenjem tog odnosa. Mirza Redžić Odbor za evropske i evroatlanske integracije Nije proslijeđeno kontinuirano
5. Kreiranje adresa elektronske pošte za sve Odbore Savjeta na domeni: @mfa.gov.me, kako bi se službena komunikacija uniformirala i profesionalizirala. Trenutno se u komunikaciji u ime svih Odbora Savjeta koriste privatne adrese elektronske pošte članova i/ili rukovodilaca Odbora, što ne odgovara rastućoj važnosti Savjeta, i službenoj formi komunikacije koja se preduzima u ime Odbora. Mirza Redžić Savjet za saradnju sa iseljenicima/Uprava Nije proslijeđeno Treći kvartal 2017. godine

 

     PRAVNA PITANJA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Podnijeti predlog amandmana na Zakon o crnogorskom državljanstvu koji bi glasio:
“Građanin koji je imao crnogorsko državljanstvo u vrijeme preseljenja u drugu državu i koji je u toj državi legalnim boravkom od najmanje deset godina dobio njeno državljanstvo, ima pravo da zadrži crnogorsko državljanstvo bez obzira da li je Crna Gora sa tom državom potpisala bilateralni ugovor o dvojnom državljanstvu ili ne”
V.Popović Odbor za pravna pitanja –Savjet Uzd/Odbor za međ.odnose i iseljenike

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

III kvartal 2017
2. Uputiti dopis MVP-u Crne Gore o potrebi prihvatanja bilateralnih ugovora koje je sa određenom državom potpisala bivša domovina, a koji su po pravnoj sukcesiji prenijeti na Srbiju, tako da npr. na Kipru zbog lijenosti i neodgovornosti našeg MVP-a građani Srbije dostavljaju dokumenta bez apostila, priznaje im se npr. vozačka dozvola, penzioni staž i mnoga druga prava, dok je nas nekoliko stotina građana Crne Gore na Kipru toga lišeno. V.Popović Odbor za pravna pitanja –Savjet Uzd/MVP III, IV kvartal 2017

 

    ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Uspostavljanja boljeg kontakta između zdravstva Crne Gore i zdravstva Srbije – prije svega Vojvodine.

Konkretna saradnja zdravstva Crne Gore sa Institutima u Sremskoj Kamenici (Institut za plućne bolesti Vojvodine, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine itd.), kao i saradnju sa Kliničkim centrom Vojvodine

S. Drakić Odbor za zdravstvo I zdrav. zaštitu UzD/zainteresovane zdr.institucije Kontinuirano

     RAVNOPRAVNOST POLOVA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. – Edukacija žena, predočavanje statusa koji imaju u svijetu patrijarhata, a kakav status im određuju povelje UN Emira M. Ličina Odbor za rodnu ravnopravnost 2017-2018.
2. – Zalaganje za veću zastupljenost žena u samom Savjetu, kao i u dijaspori Emira M. Ličina Odbor za rodnu ravnopravnost -Upravi za dijasporu CG

-Udruženjima  CG u dijaspori

2017-2018.
3. – Tribine o transrodnim osobama i njihovom statusu Emira M. Ličina Odbor za rodnu ravnopravnost Nadležnom ministarstvu 2017-2018.
4. – Otvaranje profila na društvenim mrežama (na primjer) gdje bi dijasporci razmjenjivali mišljenja, iznosili svoje primjere, neko stručniji komentarisao itd. Emira M. Ličina Odbor za rodnu ravnopravnost 2017-2018.
5. – Aktivizicija stanja tih odnosa po kontinentima, državama gdje žive dijasporci Emira M. Ličina Odbor za rodnu ravnopravnost Udruženjima CG u dijaspori 2017-2018.
6. – Položaj žena i muškaraca u bračnim zajednicama Emira M. Ličina Odbor za rodnu ravnopravnost 2017-2018.

      ŠIRENJE CRNOGORSKE ZAJEDNICE U SVIJETU

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Izrada udžbenika i audiovizuelnog materijala za učenje crnogorskog jezika koji bi preko interaktivne virtuelne platforme bili dostupni crnogorskim iseljenicima širom svijeta Aleks R.Božović Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku i prosvjetu UzD/Ministarstvo prosvjete/Zavod za školstvo
2.  Izrada udžbenika i audiovizuelnog materijala u cilju promocije kulturne baštine i tradicije (narodne igre, običaji i kulinarstvo) među iseljenicima. Aleks R.Božović Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku i prosvjetu UzD/Ministarstvo prosvjete/Zavod za školstvo/ Min.kulture
3. Program stipendiranja crnogorskih iseljenika koji bi podrazumijevao i određeni period učenja crnogorskog jezika. Aleks R.Božović Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku i prosvjetu UzD/Ministarstvo prosvjete/Min.nauke/ Univerzitet CG
4. Izrada interaktivne virtuelne platforme koja bi bila dostupna iseljenicima širom svijeta. Aleks R.Božović Odbor za širenje cg zajednice u svijetu
5. Istraživanje migracija sa prostora CG:

–          Mapiranje migratornih kretanja Crnogoraca u skladu sa istorijskim događajima koju su prouzrokovali pomenute migracije.

–          Identifikovanje uzroka migracija, koristeći kao izvor iseljenike i/ili njihove potomke, kao i istorijske registre o migratornim kretanjima u svim zemljama prijema.

–          Izrada dokumenata (tekstovi i audiovizuelni materijal) o migratornim pravcima  Crnogoraca.

Aleks R.Božović Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku i prosvjetu UzD
6. Formiranje baze o iseljenicima:

–          Izraditi jedinstveni formular za bazu o iseljenicima;

–          Izraditi standardizovani registrar o organizacijama, fondacijama i legatima;

–          Stvoriti i omogućiti procedure kako bi potvrde o dokumentima koje su izdate Crnogorcima tokom ili nakon rata, mogle biti validne, kada se one izdaju u zemljama u kojima se nalaze iseljenici i služe za dokazivanje crnogorskog porijekla;

–          Kreirati proceduru za provjeru dokumentacije koja će se prilagati kao sastavni dio baze o iseljenicima;

–          Kreiranje baze podataka koja bi bila dostupna u okviru servera Ministarstva vanjskih poslova, kao virtuelna platforma koja sadrži jedinstvenu bazu o crnogorskim iseljenicima, grupisanim po zemljama, u dvojezičnom formatu (na crnogorskom i jeziku zemlje prijema), uz mogućnost pristupa (Windows access) zvaničnim crnogorskim udruženjima i zajednicama.

Aleks R.Božović Svi UzD/Savjet

UZD RADI NA TOME

7. Osmišljavanje decentralizovanih radionica (informativnog tipa) od strane Ministarstva vanjskih poslova uz učešće predstavnika crnogorske dijaspore, u cilju analize prednosti i mana kada je u pitanju posjedovanje iseljeničke knjižice ili pasoša za crnogorsku dijasporu. Aleks R.Božović Odbor za širenje cg zajednice u svijetu UzD/MVP/ DKP CG u svijetu
8. Prijedlog za izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu :

–          Analizirati članove ovog zakona koji se odnose na postojeće modalitete dodjeljivanja državljanstva iseljenicima i njihovim potomcima;

–          Predložiti članove koji bi izmijenili načine dobijanja državljanstva, imajući u vidu prava iseljenika i njihovih potomaka.

Aleks R.Božović Svi UzD/MUP/MVP

PROSLIJEDJENO NADLEŽNOJ INSTITUCIJI/ORGANU

CEKA SE ODGOVOR

ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI SVIH ODBORA

Br. Naziv aktivnosti Predlagač  aktivnosti Nadležni odbor/i Proslijeđeno na obradu (nadležna institucija) Rok
1. Izrada Strategije rada Savjeta za period 2018-2020 Neven Pajović Svi UzD/MVP/Vlada CG

U TOKU

Dec.2017.
2. Pregled stanja u iseljeništvu UzD svi UzD/MVP/Vlada CG IV kvartal 2017

Z A K LJ U Č C I
DRUGE SJEDNICE SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

 1. Savjet pozdravlja i izražava snažnu podršku prijemu države Crne Gore u redovno članstvo Sjevernoatlantskog saveza (u daljem tekstu: NATO). Članstvo u NATO-u rezultat je odgovorne nacionalne i vanjske politike, kao i dugogodišnjeg predanog i posvećenog rada institucija države Crne Gore. Savjet izražava iskrenu nadu u dinamičniji nastavak uspješnog procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju.
 1. Savjet izražava snažnu podršku realizaciji svih dosadašnjih aktivnosti koje se odnose na jačanje crnogorskog nacionalnog identiteta i veza sa maticom Crnom Gorom putem realizacije kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i naučnih, izdavačkih, sportskih i drugih aktivnosti, te poziva nadležne institucije da se još aktivnije uključe u realizaciju istih i pronađu načine za konkretnu, materijalnu podršku njihovoj realizaciji. Savjet posebno ističe značaj uspostavljanja internet stranice posvećene iseljenicima, kao i časopisa koji će se baviti temama od interesa za iseljenike (štampanog i elektronskog).
 1. Savjet poziva Vladu Crne Gore da u cilju očuvanja i njegovanja identiteta i promocije Crne Gore, njene kulture i vrijednosti koje baštini pokrene osnivanje kulturnih centara u iseljeničkim sredinama sa većom koncentracijom iseljenika, a kao prioritet ističe Republiku Srbiju gdje živi veliki broj Crnogoraca koji su izloženi jakoj asimilaciji. ZAPOČETO
 1. Savjet upućuje prijedlog Ministarstvu kulture i Državnom muzeju na Cetinju da u najkraćem roku izradi elaborat o  osnivanju Muzeja  crnogorskog iseljeništva. Ova obaveza propisana je Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, i vjerujemo potpuno opravdana. Savjet se obavezuje da će animirati sve iseljeničke organizacije i pojedince da pomognu opremanje tog muzeja. ZAPOČETO, PREDLOG UPUĆEN MIN.KULTURE I NARODNOM MUZEJU
 1. Savjet poziva nadležne insitucije Crne Gore da se aktivno uključe u zaštitu, i gdje je to potrebno, obnovu i obilježavanje crnogorskih istorijskih spomenika u inostranstvu. PROSLIJEDJENO NADLEŽNOM ORGANU
 1. Savjet predlaže pokretanje programa stipendiranja mladih, nadarenih studenata post-diplomskih studija humanističkih nauka u inostranstvu, u prvom redu studenta crnogorskog jezika. U tom smislu predlaže se uspostavljanje posebnog fonda za njihovo stipendiranje. Pored toga Savjet sugeriše sprovođenje konkretnih mehanizama saradnje visokoškolskih i drugih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori sa etabliranim naučnicima iz iseljeničkih zajednica.
 1. Savjet izražava snažnu podršku uspostavljanju “škola crnogorskog jezika” odnosno “škola na jezicima svih naroda iz Crne Gore” u svijetu – sprovođenju, modernizaciji i realizaciji programa dopunske nastave za djecu iseljenika, koji će uz osiguranje njihove sadržajne i nastavne uniformnosti biti prilagođeni obrazovnim sistemima zemalja u kojima žive. Savjet poziva Vladu CG i sve nadležne u Crnoj Gori, da sistemski riješi pitanje organizacije ovih škola odnosno organizacije dopunske nastave za djecu iseljenika, a sve u cilju očuvanja i njegovanja trajnih kulturno-obrazovnih i jezičkih veza sa maticom Crnom Gorom i umanjenja neželjenih asimilacijskih procesa među najmlađom iseljeničkom populacijom. ZAPOČETI RAZGOVORI O ZAJEDNIČKOM PODNOŠENJU INICIJATIVE UPRAVE I MINISTARSTVA PROSVJETE – VLADI CRNE GORE
 1. Savjet ističe potrebu liberalizacije uslova za sticanje i zadržavanje crnogorskog državljanstva propisanih Zakonom o crnogorskom državljanstvu za iseljenike i članove njihovih porodica, kao i njihove potomke. U tom smislu Savjet je donio odluku o podnosenju amandmana na Zakon o crnogorskom državljanstvu koji bi glasio: “Građanin koji je imao crnogorsko državljanstvo u vrijeme preseljenja u drugu državu, i koji je u toj državi legalnim boravkom od najmanje deset godina dobio njeno državljanstvo, ima pravo da zadrži crnogorsko državljanstvo bez obzira da li je Crna Gora sa tom državom potpisala bilateralni ugovor o dvojnom državljanstvu ili ne.” PROSLIJEDJENO MUP-u CG.
 1. Savjet poziva nadležne organe države Crne Gore da potvrde stečena međunarodna prava odnosno konvencije koje je Crna Gora imala u državno-pravnim okvirima SFRJ i državne zajednice Srbije i Crne Gore, s obzirom da je navedenim pravima sukcesor Republika Srbija, a državnim organima Crne Gore je blagovremeno ostavljena mogućnost da se o istim izjasne. PROSLIJEDJENO MVP.
 1. Savjet poziva sve nadležne institucije Crne Gore da aktivno rade na poboljšanju klime i opštih uslova za investiranje. Uz poštovanje pozitivnih pravnih propisa i promovisanje načela nediskriminacije, modeli za aktivno i povlašćeno privlačenje investicija iseljenika treba da budu uspostavljeni, ali i promovisani iseljeništvu.
 1. Savjet poziva sve nadležne institucije Crne Gore da se aktivno uključe u rješavanje pravno-statusnih pitanja iseljenika, posebno u domenu liberalizacije procudura za regulisanje pitanja penzijskog osiguranja, ostvaraivanje zdravstvene zaštite, kao i bračno-državljanskog statusa iseljenika i njihovih partnera. POJEDINAČNA PITANJA I PREDLOZI PROSLIJEDJENI NADLEŽNIM ORGANIMA I INSTITUCIJAMA.
 1. Savjet poziva nadležne institucije države Crne Gore na veću transparenstnost u procesu imenovanja počasnih konzula, kako bi se osigurala značajnija uključenost iseljeničkih organizacija u proces njihovog imenovanja. PROSLIJEDJENO MVP.
 1. Savjet podržava nastojanja i konkretne aktivnosti nadležnih instucija države Crne Gore koje preduzimaju na planu sticanja međunarodnog koda (code) za crnogorski jezik. OVO SMO NA SJEDNICI ZAKLJUČILI DA JE VEĆ POKRENUTO.
 1. Savjet poziva nadležne organe države Crne Gore da razmotre potpisivanje protokola o zdravstvenoj saradnji sa medicinskim institucijama iz država u kojima žive etablirani medicinski eksperti crnogorskog porijeka, a sve u cilju uvećanja kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnog Gori.
 1. Savjet aktivno podržava rodnu ravnopravnost u svom djelovanju, te poziva sve iseljeničke organizacije na sprovođenje i promociju politike jednakosti polova i rodne ravnopravnosti u konstituisanju i radu rukovodećih organa iseljeničkih organizacija, odnosno ravnopravno učešće u izradi i realizaciji programskih aktivnosti takvih organizacija.
 1. Savjet poziva na aktivnu upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija među iseljeničkom populacijom, kao jeftinog i široko-dostupnog sredstva saradnje i razmjene informacija. Savez ističe značaj upotrebe društvenih mreža i medija u realizaciji programskih aktivnosti kako Savjeta, tako i iseljeničkih organizacija. NA OVOME NIKO NE RADI, A SIGURNI SMO DA BI MOGAO NEKO DA SE ANGAZUJE, PA POZIVAMO DOBROVOLJCE DA SE JAVE PREDSJEDNIKU POPOVICU.