U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Admin

Bravo braco i sestre iz Monte Kolna,tako se cuva i brani maticna drzava , obecavamo da cemo i mi ukoliko budemo imali Vas slucaj postupiti isto kao Vi, samo tako moze se ocuvati istorijska i kulturna duhovnost nase otadzbine. Da je vjecna Crna Gora- Brat je mijo koje vjere bijo!!!!

Povodom učestalih izjava smijenjenog predsjednika skupštine Opštine Petnjica, Adnana Muhovića, udruzenje MonteKöln daje…

Posted by Monte Köln on Freitag, 7. April 2017

Со д-р Миќуновиќ не е тешко да се најде тема за разговор, но ова е едно од ретките интервјуа ако не и единственото во аудио форма што досега го дал за некој медиум, а поврзано со неговиот живот и творештво.

За да го прочитате извадокот кликнете ТУКА

 

 

Dostavljeno: Državnој srednjoj školi za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja

Resursnom Centru za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice

 

Na osnovu odluke predsjedništva Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji donesene 21.10.2016 u Skoplju, predsjedništvo ZCGM predlaže i dostavlja slijedeću :

 

I N I C I J A T I V U

Za saradnju između Državne srednje škole za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja i Resursnog Centra za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 1. Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji kao udruženje građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore formirana je sa ciljem da njeguje tradicionalno dobre odnose između naroda koji žive u Republici Makedoniji i Crnoj Gori, kao i da se brine o očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta crnogorskog naroda.

 

 1. Državna srednja škola za rehabilitaciju i obrazovanje „Sv. Naum Ohridski“ iz Skoplja je ustanova koja nudi uslove i mogućnost za stručno – poslovno osposobljavanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Škola raspolaže sa 45 nastavnika- profesora, vaspitača i stručnih saradnika koji na stručan i posvećen način poomažu učenicima u njihovoj nadgradnji, adekvatno njihovom individualnom razvoju, specifičnim mogućnostima, njihovim željama i sposobnostima. Na taj način učenici postižu i proširuju svoje znanje, kulturne navike i neke druge osobine koje će biti korisne u njihovom daljem životu.

 

 

 1. Sličan način funkcionisanju gorenavedene škole ima i Resursni Centar za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun“ iz Podgorice. Naime, ovaj centar je definisan kao centar koji daje uslove i mogućnosti za predškolsko, osnovno i srednje, opšte – stručno obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i obrazovanje odraslih osoba u skladu sa svojom licencom, obezbeđuje smeštaj, rehabilitaciju djece i omladine sa posebnim potrebama, daje savjetodavnu i tehničku podršku drugim institucijama, kao i obuku nastavnicama saglasno potrebama centra. U okvirima Resursnog Centra postoje: predškolsko obrazovanje, devetogodišnje osnovno obrazovanje za djecu sa smetjama u mentalnom razvoju, srednja stručna škola, odjeljenje za djecu sa manjim smetnjama u razvoju, odjeljenje za djecu sa autizmom, zatim produženi boravak i internat. Za djecu se staraju i podučavaju ih defektolozi, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, pedagozi, nastavnici, profesori, medicinske sestre i njegovateljice.
 2. Podobnosti za saradnju:

Po našem mišljenju glavne prednosti i podobnosti  ostvarivanja  ove inicijative sastoje se u tome što preko ostvarene saradnje ove dvije ustanove  mogu u budućnosti da obezbijede sigurnu osnovu da zajednički uvećaju svoje kapacitete i da u jednoj zajedničkoj misiji unaprijede zdravlje, status i društveni položaj ovih lica, kao i da ostvare prednosti u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti na međunarodnom nivou.  Uspostavljanje saradnje između institucija iz Crne Gore i Republike Makedonije, omogućava podizanje na jedan viši nivo uzajamni prosperitet i razvoj u svim segmentima društveno-humanističkog duha za zadovoljavanje potreba ovih lica u širim okvirima.

 1. Ciljevi inicijative:

Razmena mišljenja i iskustava od strane stručnih lica obadvije ustanove, aktivnost za povećanje kapaciteta za djecu i mlade na području RM i CG, kao i interaktivni susreti i druženja, razvijanje intelkektualnih i fizičkih sposobnosti kod djece iz susjednih država, mogućnost za osaznavanje različitih kultura, tradicija i vrijednosti oba naroda, sportske i druge aktivnosti.

 

 1. Krajnji ciljevi ove inicijative bili bi:

Razvijanje komunikacionih vještina kod dejece iz obadvije države, podrška i realizacija mnogobrojnih projekata edukativne prirode, unapređivanje obrazovnog kadra u obadvije institucije preko međusobne koordinacije i saradnje.

 

Na kraju cijenimo za potrebno da kažemo da će nam biti izuzetno drago ukoliko imenovane ustanove procijene da ova inicijativa može da bude predmet njihovih interesa i istu kao takvu prihvate na obostrano zadovoljstvo.

Sa poštovanjem i razumljevanjem za našu aktivnost i želju da izneseno bude realizovano, koristimo priliku da Vam kažemo jedno Hvala i Srećno!

 

Crnogorska Zajednica,

Za Predsjedništvo

Predsjednik

Boris Popivoda

 

Доставено до: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

На основа на одлука од страна на претседателството на Црногорската Заедница на Република Македонија донесена на ден 21.10.2016г. во Скопје, претседателството на ЗЦГМ ја предложува и доставува следната:

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А

 

За соработка помеѓу: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

 1. Заедницата на Црногорците во Република Македонија како здружение на граѓани од Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора е формирана со цел негување на традиционалните добри односи помеѓу народите кои живеат во Р. Македонија и Ц.Гора, како и со цел да се зачува културниот и национален идентитет на црногорскиот народ.
 2. Државното средно училиште за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” од  Скопје е установа која нуди можност за стручно, работно оспособување и образование за ученици со посебни образовни потреби. Самото училиште располага со 45 наставници, воспитувачи и стручни соработници кои на стручен и посветен начин на учениците им помагаат во нивното надградување согласно нивниот индивидуален развој и специфичноста на нивните можности, желби и способности.
 3. На тој начин учениците постигнуваат проширување на своите знаења, културни  навики и особини. Од сличен карактер е и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”од Подгорица. Центарот е дефиниран како центар кој дава можност за предучилишно, основно, средно општо и стручно образование на деца и млади со посебни образовни потреби како и образование за возрасни.Во согласност со лиценцата, центарот обезбедува сместување, рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби, советодавна и техничка поддршка на други институции како и обука на наставници согласност потребите на центарот. Во рамки на ресурсниот центар постои:предучилишно образование, деветогодишно основно образование за деца со пречки во менталниот развој, средно стручно училиште, оддел за деца со умерени пречки во развојот, оддел за деца со аутизам, продолжен престој и интернат. За децата се грижат и ги подучуваат:дефектолози, психолози, логопеди, социјални работници, педагози, наставници, професори, медицински сестри и негуватели.
 4. Погодности од соработката

Главните предности и погодности од остварувањето на оваа иницијатива се состојат во тоа што преку остварената соработка овие две установи ќе имаат една сигурна основа за заеднички да ги зголемат своите капацитети во мисијата за унапредување на здравјето, статусот и општествената положба на овие лица како и придобивки во остварувањето на многубројни активности на меѓународно ниво. Можноста за соработка помеѓу институциите од Црна Гора и Република Македонија е одлична можност за взаемен просперитет и надополнување во сите сегменти на општествено – хуманистичкиот дух и задоволување на потребите на овие лица во пошироки рамки.

 1. Цели на иницијативата
 • Размена на мислења и искуства од страна на стручните лица во центрите
 • Активности за зајакнување на капацитетите на децата и младите на подрачје на РМ и Црна Гора
 • Интерактивни средби и дружења
 • Развивање на интелектуалните и физички способности кај децата од соседните држави
 • Можност за осознавање на различните култури, традиции и вредности
 • Спортски активности
 1. Крајна цел на иницијативата

– Развиени комуникациски вештини кај децата од двете држави

– Поддршка и реализација на многубројни проекти од едукативна природа

– Унапреден образовен кадар во двете институции преку меѓусебна координација и соработка

 

На крајот цениме за потребно да кажеме дека ќе ни биде многу драго доколку именуваните установи проценат дека оваа иницијатива може да биде предмет на нивни интерес и истата како таква ја прифатат на обострано задоволство.

 

Со почит и разбирање за нашата активност како и желба изнесеното да биде реализирано ја користиме оваа прилика да Ви се заблагодариме и да Ви посакаме – Среќно!

 

Заедница на Црногорците,

 

Претседателство,

 

Претседател Борис Попивода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobar dan,g-dine Popivoda

Vjerovatno treba nekako drugačije da počnem ovo obraćanje  ali nemam ideju kako. Zato, ovaj put ovako, putem maila  obraćam se Vama kome želim da izložim  moju ideju.
Živim i radim u Crnoj Gori, tačnije u Bijelom Polju, i profesor  sam jezika i književnosti. Sama profesija mi nameće, a i sklonost i ljubav  pre-ma pisanim riječima da se i ja bavim pisanjem.. No, kako već biva, život nameće svoja pravila pa mi je dodijelio  dijete sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju. Tako je moje stvaralaštvo dobilo  sasvim drugu sadržinu. Napisala sam zbirku  priče u stihovima  za djecu sa ovom problematikom .Znam da je ovaj problem svevremenski i da kažem svetski, ali prvi put će biti da ova populacija ima nešto svoje, njima namijenjeno- knjigu. Priče u stihovima  se odnose uopšteno na sve one koji  imaju dodirnih tačaka sa ovom djecom ,bilo da su to sama djeca ili njihovi asistenti, nastavnici,roditelji,volonteri. . .znači inkluzija u Crnoj Gori. Takođe mi je cilj da humano djelujem i obnarodim problem koji
postoji a pred kojim mnogi zatvaraju oči.Sve   prozne pjesme   su, da kažem istinite  (dugo analizirana i posmatrana bića postala su predmet mog interesovanja) i eto. . rodila se djela .

Sluh za jedinstvenost  zbirke radova imalo  je i naše Ministarstvo kulture koje je 2015 godine sufinansiralo  izdavanje ove knjige pod naslovom “Probudite mi snove”. Knjiga je imala veliko interesovanje kod svih ,a pogotovo kod NVO koji se bave takvim problemom ili koji postoje zbog tih osoba (gluvo-nijemih, slijepih, sa Daunovim sindromom itd.)

No, budući da  sam  Makedonka, prevela sam pjesme na makedonski jezik. Ideja mi je da se izda dvojezička knjiga (crnogorsko-makedonska) .Za oba naroda ova knjiga bi bila od velikog značenja jer region ne posjeduje naslov sa ovakvom sadržinom.

      Zato se Vama obraćam.Vi, kao predsjednik Crnogorske zajednice  možete inicirati  i finansirati  izdavanje ovog projekta.

O Vama su mi pričali naši zajednički prijatelji (Duško i Lenka Mrdović) tako da sam sigurna da će te prihvatiti ovaj prijedlog i pronaći način kako da se realizuje.

                                                                 S poštovanjem,

Biljana Obradović

 

mob. tel.069 21 35 54

 fik.tel 481-102

mail: biljanaampovska.obradovic@gmail.com

Dobar dan,g-dine Popivoda,

 

Prvo, ili kako bi rekli moji đaci “najprvo”velika Vam hvala što me udostojiste da odmah odgovorite, a drugo, ne mogu biti toliko skromna da ne priznam da mi je drago što ste oduševljeni mojim riječima.To je samo stvarnost koju neko ugradi u temelj neke građevine, a moja građevina je knjiga.Je li inicijativa prihvaćena a ako jeste, kako se ostvaruju zacrtani ciljevi. Jednostavno rečeno, interesantna i iznad svega ljudska inicijativa. Ako me vidite u bilo kojoj kreaciji među te dvije institucije,tu sam.

Znam za moju Makedoniju i za sve što se dešava u njoj. . . na žalost. Uvijek je tako kada neko” ko pravi ručak ali ga neće jesti, pa mu je sve jedno koje će sastojke upotrijebiti”.Nadam se i ja da će biti u korist mira i života.

Kao zahvalnost, šaljem Vam knjigu u PDF i jednu patriotsku pjesmu za moju Makedoniju.

Čekam Vaš mail.

S poštovanjem,Biljana Obradović

 

 

Договорна песна
Сонце, погледни го светот со моето око
и топлина дарувај,
со мојата прегратка секого помилувај,
со моите усни секому насмевка на лице стави,
со моето срце љубов во сите срца вглави
со моите зборови секому кажи:
Мојот поглед може да милува и жари
мојата прегратка може да гушка а и камен да свари,
насмевката може да стопли но и да пече
зборот мој може да лечи но и да рече:
Ако си пријател-човек
дојди,
ме имаш за пријател довек.
Ако си нешто помалку од човек
пред да кренеш врати се
и во зломислите покај се.
И зборот вели:
-Научете од нас, Македонците, како земјата своја се сака,
како својот народ се милува едноставно
само така,
рака во рака,
како се дарува срека на целиот свет
и малку од неа се зема за нас, во прстовет.
А ако во тој прстовет рака се стави
Тогаш,
сонце во сонце се вглави
венец од Македонци се сплете
од сите страни
така, Македонското сонце Македонецот го брани .
Oти не сме од вчера,
не сме без корен,
секој ден од една две маки се прават,
сол на рана ни ставаат.
Уште колку време треба наместо една,
неколку точки да се ставаат?
Сонце, изгрејсонце,
греј секого а патем шепни
на Запад, на јужниот Југ:
-Не сме земја каде може
да го стави секој својот плуг.
Раце назад, до себе!
Секој во својата земја
своите прсти нека ги гребе

Секој во својата земја

Нека гумна прави

Жетвата од зделките

На своите гумна нека ја слави.

 

 • Povodom arhitektonske nagrade „Andreja Damjanov“ za životno djelo i posebna dostignuća u arhitekturi i građevinarstvu za 2016. godinu, a koju dodjeljuje Asocijacija arhitekata Makedonije (AMM), direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović susreo se, u prostorijama udruženja „Crnogorska zajednica u R.Makedoniji“, sa dobitnikom ove prestižne nagrade, arhitektom g. Radovanom-Ratkom Rađenovićem. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima i predsjednik CZRM-a g. Boris Popivoda i član predsjedništva CZRM-e g. Slobodan Novović.

Mitrović je čestitao g. Rađenoviću na ovoj vrijednoj i zasluženoj nagradi, čija dodjela je bila upriličena u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Skoplju.

Rađenović je prepoznatljiv po bogatom profesionalnom stvaralačkom opusu, ostavivši dubok trag u arhitektonskom građevinarstvu svojim projektima, realizovanim u oblasti stambene arhitekture, turizma i ugostiteljstva, sporta, administracije, industrije i kulture. Nosilac je priznanja Saveza društava arhitekata Makedonije za afirmaciju makedonske arhitekture u inostranstvu i diplome za rad u oblasti urbanizma, projektovanja, enterijera i dizajna. Svoj životni vijek je posvetio arhitekturi u pravom smislu te riječi, bivajući prepoznatljiv po svom savremenom arhitektonskom izrazu.

Susret je protekao u prijateljskoj atmosferi, a direktor Uprave se srdačno zahvalio na prijemu i lijepom povodu, u nadi da će ovakve svečanosti sve više okupljati brojne stvaraoce i umjetnike crnogorskog porijekla.

 

Izvor: http://www.mvpei.gov.me/pretraga/168119/SUSRET-DIREKTORA-UPRAVE-ZA-DIJASPORU-SA-ARHITEKTOM-RADOVANOM-RATKOM-RAdENOVIcEM.html

Почитувани,
Ве информираме за следното: Црногорската заедница од РМ на свое огромно задоволство во периодот од 22 до 24 Ноември имаше можност да биде дел од последната работилница од циклусот на обуки наменети за здруженијата, во организација на ОБСЕ и нивната мисија во Скопје.
Обуката беше спроведена на Попова Шапка, а на истата учествуваа 20 граѓански организации – заедници кои се регистрирани и делуваат на територија на Република Македонија.Темата која беше предмет на интерес се однесуваше на раководењето и изготвувањето на предлог проекти. Нашата заедница ја претставуваа Ивана Чукиќ која е член на заедницата и Марија Сечковска, која има функција на технички секретар на здружението.
Нашите претставнички како и сите други учесници на обуката се здобија со многу нови знаења, стекнаа многу нови познанства, но и пријателства. Тие го утврдија и го збогатија своето знаење во делот на планирањето и изработката на проекти. Преку обемните и квалитетни предавања на експертите од МЦМС ( Македонски центар за меѓународна соработка ) но и практичните работи на учесниците во групи, нивната тимска работа и активностите со другите учесници, нашите претставнички се вратија задоволни и среќни.Нивното знаење е унапредено, а особено е подобрена општата перцепција за значењето и дефиницијата на поимите како што се : дијаграм на цели, логика на интервенција, логичка рамка, објективно проверливи показатели, алокација на ресурси за планирани активности, делот за буџетирање и многу други термини.
Црногорската заедница на РМ срдечно ја поздравува оваа иницијатива на ОБСЕ и МЦМС, со единствена порака дека импресиите се на завидно ниво, а ние како заедница се гордееме што имавме чест да присуствуваме на еден ваков семинар кој е од исклучително значење за целата наша заедница.

Со почит,
Црногорска заедница на РМ

Poštovani,
Obavještavamo Vas da Crnogroska zajednica na svoje ogromno zadovoljstvo u periodu od 22 do 24 Noembra ove godine imala je mogućnost da bude dijo od posljednje radionice iz ciklusa obuka namjenjenih udruženjima, u organizaciji OBSE-a i njihove misije u Skoplju.
Obuka je izvođena na Popovoj Šapci i na istoj su učestvovale 20 gragjanskih organizacija koji su registrirane i djeluju na teritoriji Republike Makedonije. Tema koja je bila predmet interesa, odnosila se na rukovođenje i pripremanje predlog – proekata koji se odnose za imenovane zajednice.
Našu zajednicu predstavljale su Ivana Čukić, kao član zajednice i Marije Sečkovske kao tehnička sekretarica zajednice. Naše predstavnice kao i svi drugi učesnici obuke stekli su nova znanja, nova prijateljstva, poznanstava i uopšte jedno iskustvo kao takvo. One su utvrdile i obogatile svoje znanje u dijelu planiranja i izrade proekata, preko obimnih i kvalitetnih predavanja od strane eksperata MCMS-a (Makedonski centar za međunarodnu saradnju), kao i praktičnog rada sa učesnicima po grupama, kao i njihov timski posao i aktivnosti sa drugim učesnicima.
Naše predstavnice vratili su se zadovoljne i srećne od viđenog i učinjenog.
Njihovo znanje je obogaćeno i unaprjeđeno, a posebno je poboljšana opšta percepcija za značenje i definicije za pojmove kao što su: dijagram ciljeva, logika intervencija, logički okvir, objektivni poverlivi pokazatelji, alokacija resursa za planirane aktivnoste, deo za buđetiranje i mnogi drugi termini.
Crnogorska zajednica na RM pozdravlja ovu inicijativu na OBSE-a i MCMS. Naše učesnice nose velike impresije i cijene da je sve bilo na zavidnom nivou i mi kao zajednica se ponosimo što imamo čast da prisustvujemo na jedne ovakve seminare koji su od isključivog značenja za cijelu našu zajednicu. U isto vrijeme se zahvaljujemo organizatoru na svemu što je uslovilo da budemo tako kompletno zadovoljni.

Sa poštovanjem,
Crnogorska zajednica RM

Predstavnik Crnogorske zajednice iz Republike Makedonije Gospodin Boris Popivoda imao je čast
da se sretne na konstitutivnoj sjednici Savjeta za Saradnju sa iseljenicima sa premijerom Crne Gore
Gospodin Milom Đukanovićem i da ga ukratko zapozna sa aktivnostima naše zajednice.

Naša zajednica koristi ovu priliku da čestita predstavniku naše zajednice Gospodinu Borisu Popivodi
na izboru za jednog od potpredsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, cjenići da na osnovu
toga izbora, naša zajednica u okviru svi srnogorskih zajednica širom svijeta, zauzima cjenjeno i
uvaženo mjesto kako u matićnoj državi Crnoj Gori tako i u cjeloj Dijaspori – Crne Gore.

slika-1 slika-2 slika-3