U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Admin

ODRŽANA ŠESTA SJEDNICA REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE CRNOGORSKE ZAJEDNICE U R. MAKEDONIJI

 

Dana 28.10.2018.godine, održana je VI sjednica Redovne izborne Skupštine Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji u kongresnoj dvorani hotela Aleksandar Palace u Skoplju.

Tim povodom, u svečanom dijelu sjednice, pozdravnim govorom obratili su se izaslanik predsjednika Vlade Crne Gore Salko Luboder, potpredsjednik Vlade R. Makedonije i ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, ambasador Crne Gore u R. Makedoniji Predrag Mitrović i predsjednik Crnogorske zajednice u R. Makedoniji Boris Popivoda.

Pored pomenutih govornika, prisutnima je pročitano i pozdravno pismo poslanika u Skupštini Crne Gore prof. dr Miodraga Vukovića, koji zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje ovom događaju.

Radnim dijelom sjednice predsjedavala je prof. dr Jadranka Dabović, dok je uloga moderatora tokom diskusija pripala Danijeli Nešovskoj. Uvodni izlagači su bili generalni sekretar CZRM-e Predrag  Nikolić, predsjednik Nadzornog odbora Vinko Marašević i doktor medicinskih nauka Radica Grubović.

U ovom dijelu sjednice, razmatralo se o izmjenama i dopunama postojećeg Statuta CZRM, izvještajima o radu i poslovanju udruženja, izboru organa upravljanja – Predsjedništva i Nadzornog odbora.

Na kraju sjednice, uslijedilo je glasanje prisutnih članova i usvajanje zaključaka sa iste. Shodno zaključcima sa sjednice, za rukovodstvo Crnogorske zajednice ponovo je izabran predsjednik Boris Popivoda, dok su potpredsjednici Milorad Milanović i Rasim Muminović.

Organizaciju ove sjednice, koja je bila na zavidnom nivou i koja je okupila oko stotinak članova ovog udruženja, podržala je Uprava za dijasporu Crne Gore.

Održavanjem sjednice, kao zakonske obaveze udruženja, CZRM je još jednom potvrdila ozbiljnost u radu, privrženost matici, brigu i veliko poštovanje sa kojim se odnose prema našoj zajednici u R.Makedoniji.

 

 

Претседателството на својата седница одржана на ден 27.09.2018 година го донесе следниот
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЦРНОГОРЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЦРНОГОРЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Врз основа на чл. 18 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр. 56/16), изборното Собрание на  Заедницата на Црногорците во Република Македонија, на седницата одржана во Скопје на ден 28.10.2018 година, согласно чл. 41 и чл. 43 од Законот за здруженија и фондации и согласно чл.25 од Статутот на ЗЦГМ донесе измена и дополнување на  Статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија

        Член 1

Врз основа на Член 1 од предлогот за изменување и дополнување на статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија, ставот (1) од член 2 од статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија се менува и гласи: “ЦРНОГОРСКА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”,  скратен назив на здружението е: “ЦЗРМ”

Член 2

Секаде во статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија, називот се менува и гласи скратениот назив: ”ЦЗРМ”

 Член 3

Содржината на член 3 се менува и гласи: “Седиштето на ЦЗРМ е во Скопје на ул. “Анкарска” бр.29А”

 Член 4

Ставот(3) од членот 5 се менува и гласи: “Печатот има тркалезна форма со испишан текст Црногорска заедница во Република Македонија, во средина на печатот е амблемот на здружението”.

Ставот (4) од членот 5 се менува и гласи: “Штембилот има правоаголна форма со испишан текст Црногорска Заедница во Република Македонија, број и празен ред за впишување на број, дата, Скопје”.

Член 5

Во текстот на статутот секаде каде што стои називот Република Црна Гора се менува и стои називот: “Црна Гора”.

Член 20 се менува на начин што зборовите: “и непречен пристап во просториите на ЗЦГМ” се бришат.

Член 6

Членот 21 став 1 точка б се менува и гласи:

“Со исклучување и бришење од членството по одлука на Собранието, а по предлог на Претседателството на ЦЗРМ  заради непочитување на усвоените правила, а особено поради:

–           повреда на Статутот и другите општи акти на ЦЗРМ

–           работа спротивна на интересите и програмските определби на ЦЗРМ”.

Став (2) од член 21 се брише.

Член 7

Членот 22 се брише.

Член 8

Во членот 24 алинеја 4 се брише.

 Член 9

Во член 25 став (1) точка а се бришат зборовите: “донесува програма за работа на ЦЗРМ”.

Во член 25 став (1) точка б се бришат зборовите: “насоки и план на работа за периодот од една година или по исклучок за пократок период”. Во истиот член во точка в се бришат зборовите: “и финансиски план за наредната година”. Точка ѓ од член 25 се брише.

Член 10

Став (1) алинеја 1 од членот 28 се менува и гласи:

“На седницата на собранието членовите на собранието се претставени преку: членовите на претседателството, извршниот одбор, надзорниот одбор и претставниците на секој од ограноците-клубовите”.

“Во работата на собранието можат да учествуваат сите членови на ЦЗРМ присутни по своја волја, со право на дебатирање и предлагање”.

Алинеја 4, став 1 од членот 28 се брише.

Член 11

Во став (1) од член 29 бројот 11 (единаесет) се заменува со бројот 15(петнаесет).

Ставот (2) од член 29 се менува и гласи: “мандатот на членовите на Претседателството трае 4 (четири) години со право на еден последователен реизбор”.

Ставот (3) од член 29 се брише.

Член 12

Ставот(2) од член 29 се менува и гласи: “Мандатот на членовите на претседателството е во траење од 4 (четири) години со право на еден реизбор”.

Член 13

Во член 30 алинеја 2 бројот 7(седум) се менува со бројот 9(девет).

Член 14

Во член 31, став (1), алинеја 8 зборовите: “решава за” се менуваат со зборот “предложува”.

Член 15

Првата реченица од ставот (1) од член 32 се брише.

Ставот(3) од член 32 се менува и гласи: “Мандатот на Претседателот на ЦЗРМ трае 4 (четири) години со право на уште еден последователен реизбор. За својата работа е одговорен пред Претседателството и собранието. Во случај Претседателот да не ги врши своите задачи во согласност со целите и задачите на ЦЗРМ по предлог на Собранието Претседателството одлучува за негово отповикување со двотретинско мнозинство”.

Член 16

Во член 38 став (1) алинеја 7 се менува и гласи: “Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 (четири) години со право на уште еден последователен реизбор”.

Член 17

Во член 39 став (1) алинеја 7 се менува и гласи: “Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4(четири) години со право на уште еден последователен реизбор”.

Член 18

Во член 48 став 1, алинеја 2 се менува и гласи: “Со иницијатива на Претседателството на ЦЗРМ”.

Член 19

Во член 49, алинеја 1 зборовите: “извршен одбор” се заменуваат со зборот: “Претседателство”.

Во член 49, алинеја 2 се брише.

ИЗЛЕЗИ – ЗА Европска Македонија 

Ние како заедница на граѓани на Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора, чувствуваме потреба, а и морална и граѓанска обврска, да изразиме и искажеме од длабочината на нашата душа со најискрени емоции поддршка, а со тоа и да го подржиме референдумот закажан за 30.09.2018г. Зошто и поради што, одговорот е затоа што цениме и мислиме дека Договорот потпишан во Преспа е храбар и компромисен акт, кој го условува патот на Република Македонија кон ЕУ и НАТО и со тоа и овозможува да си обезбеди светла иднина, и не само тоа, туку и да исправи една повеќевековна историска неправда нанесена кон Македонската држава и македонскиот народ, како конститутивен народ на Република Македонија, а и на сите нејзини останати граѓани за одредени ускратени универзални права кои произлегуваат од меѓународните права, а кои во целост не ги имале низ својата историја, туку за жал само делумно како резултат на некоја историска судбина.

Независно од сето тоа согледувајќи или несогледувајќи одредени политички околности во овој историски момент сами по себе се поставуваат одредени прашања:

-Дали инаетот и тврдоглавоста се израз на моќта или немоќта, дали даваат сила или ја одземаат?

-Дали латинската изрека – сетенца: “Cornix cornici oculos non effodiet” – Врана на вранa очи не вади –  е мудрост или глупост?

-Дали конечно дојде време да го ставиме разумот пред себе, а не емоциите?

-Дали е мудрост и интелегенција да се прилагодиш на околностите?

-Дали имаме еден живот или повеќе?

-Дали злото кое историски не’ прати, како некоја проколната анатема, треба  конечно да го отфрлиме, кога веќе пристигна тој историски момент да се’ зависи од нас?

-Дали треба да бидеме егоистични и себични повикувајќи се на конзервативните  реликти на минатото и стереотипите, или треба да мислиме на перспективната иднина на своите деца  и генерациите кои доаѓаат?

-Дали сме доволно еманципирани и едуцирани да правилно резонираме и да   носиме мудри и паметни одлуки?

Нашиот став и одговор на поставените прашања за нас е и повеќе од јасен, дека сме доволно образовани и паметни, да дaдеме позитивен одговор на поставените прашања, па затоа го повикуваме нашето членство, граѓаните на Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора, како и сите добронамерни граѓани на нашата татковина, да излезат на референдумот и да гласаат ЗА Европска Македонија, како единствена, исправна алтернатива и со тоа да учествуваат во донесувањето на оваа значајна историска одлука, која ќе донесе среќа и сите бенефиции на нашата држава и нејзините граѓани. Во спротивно размислете што не’ чека, па ако е веќе така и во овој историски момент се’ зависи од нас, зошто да не се ослободиме од сите партиски идеологии и себичности и не би гласале за општо и вечно добро за сите нас и нашето идно потомство.

Да е вечна Република Македонија, македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија.

Со желба, нека ни е среќен патот во Европската Унија и НАТО !

 

Црногорска заедница,
Претседателство

IZAĐI – ZA Evropsku Makedoniju

Mi kao zajednica građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore, osjećamo potrebu, a i moralnu i građansku obavezu, da iznesemo i iskažemo iz dubine duše sa najiskrenim emocijama  podršku, a time i da podržimo referendum zakazan za 30.09.2018g. Zašto i zbog čega, odgovor je zato što cijenimo i mislimo da je Dogovor potpisan u Prespi hrabar i kompromisan akt, što uslovljava da Republika Makedonija pođe na put prema EU i NATO i time da obezbjedi sebi svijetlu budućnost, i ne samo to, već i da ispravi jednu viševjekovnu istorisku nepravdu prema Makedonskoj državi i makedonskom narodu, kao konstitutivnom narodu Republike Makedonije, a i svim njenim ostalim gradjanima za odredjena uskraćena univerzalna prava koja proizlaze iz međunarodnog prava, a koja nijesu cjelosno imali kroz svoju istoriju, već nažalost djelimično kao rezultat neke istoriske sudbine.

Nezavisno od svega sagledavajući ili nesagledavajući odredjene političke okolnosti u ovom istoriskom momentu, postavljaju se sama po sebi odredjena pitanja:

-Da li je inat i tvrdoglavost izraz moći ili nemoći, da li daju snagu ili je rastaču?

-Da li latinska izreka – setenca: “Cornix cornici oculos non effodiet” – Vrana vrani oči nevadi – je mudrost ili glupost?

-Da li je napokon došlo vrijeme da stavimo razum ispred sebe a ne emocije?

-Da li je mudrost i intelegencija da se prilagodiš okolnostima?

-Da li imamo jedan život ili više života?

-Da li zla koja nas istorijski prate, kao neka ukleta anatema, treba napokon odbaciti, kada je već došao taj istorijski trenutak da sve zavisi od nas?

-Da li treba da budemo egoistični i sebični pozivajući se na konzervativne relikte prošlosti i stereotipe, ili treba da mislimo za perspektivnu budućnost svoje djece i generacija koje dolaze?

-Da li smo dovolno emancipovani i edukovani da ispravno rezonujemo i donosimo mudre i pametne odluke?

Naše stanovište i odgovor na postavljena pitanja je više nego jasan za nas, da smo dovoljno obrazovani i pametni, da dademo pozitivne odgovore na postavljena pitanja, pa zato pozivamo naše članstvo, gradjane Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore, kao i sve dobronamjerne građane naše domovine, da izađu na referendum i glasaju ZA Evropsku Makedoniju, kao jedinstvenu, ispravnu alternativu i da time učestvujemo u donošenju ove značajne istorijske odluke, koja će donijeti sreću i sve benefite našoj državi i njenim gradjanima. U suprotnom razmislite šta nas čeka, pa ako je već tako i u ovom istoriskom momentu sve zavisi od nas, zašto se ne bi oslobodili svih partijskih ideologija i sebičnosti i glasali za opšta i vječna dobra za sve nas i naše buduće potomstvo.

Da je vječna Republika Makedonija, makedonski narod i svi građani Republike Makedonije.

Sa željom, srećan nam put u Evropu i NATO !

Crnogorska zajednica,
Predsjedništvo

 

IZVEŠTAJ NA PRES KONFERENCIJI-27.07.2018

 

DANAS SMO ODRŽALI TREĆU REDOVNU SJEDNICU SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA, SAVJETODAVNOG TIJELA VLADE CRNE GORE, KOJE JE KONSTITUISANO 2016 GODINE.

S OBZIROM DA JE OVO BILA POSLJEDNJA SJEDNICA SAVJETA U OVOM SAZIVU SJEDNICA JE IMALA VIŠE SVEČANI I PROTOKOLARNI KARAKTER, ALI I PORED TOGA NA SJEDNICI SU POKRENUTA I ISTAKNUTA NEKA PITANJA OD NAJVEĆEG INTERESA ZA DIJASPORU ODNOSNO NJENE ISELJENIKE, A TO SU:

 • OČUVANJE IDENTITETA JEZIKA, KULTURE I UOPŠTE CRNOGORSKE TRADICIJE U ISELJENIČKIM SREDINAMA, NAROČITO KOD MLAĐE GENERACIJE ISELJENIKA;
 • POTREBA ZA LIBERALIZACIJOM ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU, KOJOM BI SE OLAKŠALI USLOVI ZA STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA ISELJENICIMA, TAKO I NJIHOVIM POTOMCIMA I BRAČNIM PARTNERIMA;
 • PREDLOG MATIČNOJ DRŽAVI DA ULOŽI POSEBNE NAPORE U CILJU OLAKŠAVANJA POSTUPKA OVJERE DOKUMENATA U INOSTRANSTVU;
 • POTREBA OTVARANJE KULTURNIH CENTARA U ZEMLJAMA SA VEĆOM KONCENTRACIJOM NAŠIH ISELJENIKA;
 • POTREBA DA MATIČNA DRŽAVA OSMISLI POSEBNE PROJEKTE I AKTIVNOSTI U CILJU OČUVANJA KULTURNOG, JEZIČKOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ZEMLJAMA SA STARIJOM EMIGRACIJOM, KAO ŠTO SU ZEMLJE LATINSKE AMERIKE, ALI I DA POKRENE PROJEKTE ISTRAŽIVANJA ISELJAVANJA IZ CRNE GORE U OVE ZEMLJE, SVE U CILJU OČUVANJA SVIJESTI O PORIJEKLU KOD MLADJIH GENERACIJA, KONKRETNO U OVIM ZEMLJAMA VEĆ TREĆE I ČETVRTE GENERACIJE;
 • POTREBA DA SE POSEBNO OBRATI PAŽNJA NA DOPRINOS KOJI BI ISELJENICI ODNOSNO DIJASPORA MOGLI DA DAJU NA PLANU PROMOCIJE CRNE GORE I TO NAROČITO NJENE KULTURNE BAŠTINE U ZEMLJAMA PRIJEMA I OBRATNO;
 • TAKODJE JE BILO RIJEČI I O POTREBI JAČANJA PRIVREDNE, NAUČNE I SPORTSKE SARADNJE CRNE GORE I NJENIH ISELJENIKA.

NA NAVEDENOJ SJEDNICI USVOJENA JE I DEKLARACIJA O BUDUĆNOSTI CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI, KOJOM SU ISELJENICI IZ CRNE GORE, DRŽAVLJANI I GRAĐANI ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE, IZRAZILI OPREDIJELJENOST DA JE BUDUĆNOST CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI I KOJOM SU SAVJET I SVI ČLANOVI OVOG TIJELA ISKAZALI INTERES I NAMJERU DA U SVOJIM SREDINAMA U ZEMLJAMA, DRŽAVAMA ČLANICAMA EU U MJERI U KOJOJ JE TO MOGUĆE, DJELUJU U CILJU INTEGRACIJE CRNE GORE U EVROSKOJ UNIJI. CRNOGORSKE ZAJEDNICE U EVROPSKOJ UNIJI IMAJU SVOJ POLITIČKI I EKONOMSKI ZNAČAJ, PA KORISTEĆI TE POZICIJE IMAJU NAMJERU I ŽELJU DA SE STAVE U FUNKCIJU EUROINTEGRACIJE CRNE GORE.

ŽELIO BIH DA NAGLASIM DA JE OVU SJEDNICU KARAKTERISALA VRLO ŽIVA RASPRAVA, ALI I DA JE BILA USPOSTAVLJENA ODLIČNA INTERAKCIJA IZMEDJU ČLANOVA SAVJETA IZ REDA PREDSTAVNIKA ISELJENIKA I ČLANOVA SAVJETA IZ REDA DRŽAVNIH ORGANA I INSTITUCIJA. NA SVAKO POSTAVLJENO PITANJE IMALI SMO ODGOVOR NADLEŽNE INSTITUCIJE I JA BIH U TOM DIJELU ZAISTA ŽELIO DA IM SE ZAHVALIM NA PROFESIONALIZMU I INTERESOVANJU KOJE SU POKAZALI ZA ONU, JOŠ JEDNU ISELJENU CRNU GORU KOJA ŽIVI IZVAN NJENIH GRANICA.

SAVJET I SVI ČLANOVI OVOG TIJELA, SU U POTPUNOSTI SVJESNI, UZLAZNE PUTANJE ODNOSA KOJE CRNA GORA GRADI SA SVOJIM ISELJENIŠTVOM.

USVAJANJEM NOVOG ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA, STVORENE SU I ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA PLODNIJU I SADRŽAJNIJU SARADNJU.

SAVJET ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA NASTAVIĆE SVOJU MISIJU, DA KAO TIJELO KOJE PREDSTAVLJA ISELJENIKE I NJIHOVE INTERESE U OKVIRIMA SVOJIH NADLEŽNOSTI-SVOJOM AKTIVNOŠĆU, IZRAZI U FORMI ZAKLUČAKA, SVOJE ŽELJE I ZAHTJEVE I UPUTITI VLADI CRNE GORE VIŠE SUGESTIJA, PREDLOGA I INICIJATIVA, KOJE SMO I NA TEKUĆOJ SJEDNICI RAZMATRALI, A ZA KOJE SE NADAMO DA ĆE BITI RAZGLEDANI I AKO JE MOGUĆE REALIZOVANI U INTERESU I DIJASPORE I CRNE GORE.

NA KRAJU BIH ŽELIO DA SE ZAHVALIM UPRAVI ZA DIJASPORU NA ODLIČNOJ ORGANIZACIJI OVE SJEDNICE SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA ALI I NA LOGISTICI I POMOĆI KOJU NAM PRUŽA TOKOM CIJELE GODINE U NAŠEM RADU, NA ČELU SA DIREKTOROM ISTE G.PEĐOM MITROVIĆEM.

 

PODGORICA 27.07.2018

               PRESEDAVAJUĆI SJEDNICE,

                                                                                                  POTPREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                                  B.POPIVODA

Pozdravni govor Predsjednika Savjeta Dr.Nenada Popovića i članova Predsjedništva na svečanom dijelu Sjednice Savjeta

Poštovani  izlačlaniče Predsjednika C.Gore,  Gospodine  Milane Roćen,

Poštovani doskorašni Predsjedniče C.Gore Gospodine Filipe Vujanoviću,

Poštovani Predsjedniče Skupštine C.Gore Gospodine Brajoviću, poštovani ministri, gradonačelnici, uvaženi gosti i iseljenici,

Vašim prisustvom danas na redovnoj trećoj Sjednici Savjeta za saradnju sa iseljeništvom CG, pokazujete interesovanje i poštovanje za onu još jednu ili dvije Crne Gore koje žive van granica naše matične domovine. Vi koji predstavljate zakonodavnu i izvršnu vlast naše CG učinjeli ste prije nekoliko godina nemjerljiv iskorak prema iseljeništvu Crne Gore, time što ste predložili, usvojili i realizovali Zakon i Strategiju Vlade CG o saradnji sa iseljeništvom. Bolje rečeno, svi smo radili na tom projektu koliko smo znali, mogli i umjeli: dijaspora je do tada samoinicijativnim akcijama pokazala svoj aktivizam prema domovini, a Vi ste taj naš impuls razumjeli i osnivanjem Uprave za dijasporu kao posebnog organa za realizaciju te politike i implementaciju pomenutog Zakona, dali I utemeljili zakonske i logističke preduslove za našu uspješnu saradnje.

Osim što su crnogorski islejenici u svojim sredinama samoinicijativno gradili mostove izmedju rodne CG i novih njihovih domovina, oni su isto tako lobirali za nezavisnost CG preko javnosti zemalja dje žive, i uz to oni su vrijedno i nesebično novčanim doznakama pomagali svoje rodjake i prijatelje u zemlji u kojoj je tada ekonomska situacija bila više nego nezavidna. Stabilizacijom pomenute situacije mudrim potezima u dijelu ekonomske politike i vezivanja za DM, a kasnije i za EURO, priliv novca iz dijaspore se uvečava permanentno i kroz manje ili veće investicije naših ljudi iz inostranstva daje podršku razvoje našeg društva u cjelini, tako da to danas, da citiram uvaženog Ministra Prof.Dr.Darmanovića, iznosi oko pola milijarde EURA na godišnjem nivou.

Crna Gora je geografski mala, ali je ozbiljna i stara evropska država, koja od 2006-e godine ponovo gradi  državne, ekonomske pa i vojne odnose sa drugim zemljama svijeta. Ti odnosi su se uvijek, a i sada zasnivani na obostranim interesima. Mi smo 12 godina članica UN-a, od prošle godine članica NATO-a, a za par godina ćemo biti članica EU-a. Ovo je postignuto, jer smo ispunili tražene uslove, ali isto tako i zato što i oni imaju svoje interese za naš ulazak u ove strukture.

Ranije, tokom istorijskog trajanja Crne Gore, imali smo isto tako i druge strateške partnere i saveznike, koji su takodje bili vodjeni njihovim vojnopolitičkim interesima, a koji su se tada poklapali sa našim. Ovo danas i ono juče je promenljivo, jer su ti interesi gledajuči ih kroz prizmu hiljadugodišneg trajanja pokazali različni rezultate, što je i logično jer svako vrijeme traži adekvatnu mudrost i lucidnost, kako bi se postigao dobrobit za svoj narod i svoju državu.

Jedini potencijal ili strateški partner Crne Gore, na koji se ona bezuslovno i bezinteresao se oslonjiti može, je onaj ekonomski, ljudski i svaku drugi potencijal koji ona ima u svojem iseljeništvu!

O tome govore danas finansijski tokovi koji dolaze iz dijaspore prema našoj matićnoj zemlji, juče privrženost i aktivizam dijaspore tokom ponovnog sticanja nezavisnosti, a prije nešto više od 100 godina, ljudske žrtve za odbranu zemlje koje su podnijeli njeni iseljenici u tragedijama pod Medovom, na Lovćenu, na Mojkovcu, dolazeći iz Amerike, Carigrada ili Jerusalima, bespogovorno, patriocki, ostavljajući svoje poslove, a neki i svoje porodice bez hranitelja.

Rezumirajući sve pomenuto, Crna Gora sada ulazi u mirnije tokove njenog državnog i ekonomskog razvoja. Po gradjanskom uredjenju i suživotu našeg naroda u Crnoj Gori različitih etničkih i vjerskih identiteta, prepoznati smo kao primjer u evropskom okruženju, pa i šire.

Uvaženi patrioti Crne Gore iz zemlje i dijaspore, ovaj Savjet je plod našeg zajedničkog truda, brige i rada za dobrobit naše države, iseljeništva i njihove svijetle budućnosti, što se prelijepo odslikava u stihovima predposljednje strofe naše himne, čime su definisani magistralni pravci saradnje CG sa iseljeništvom i udareni institucionalni i normativni temelji našem Savjetu, što mora dati rezultate.

„Dok lovćenskoj našoj misli

Naša sloga daje krila

Biće gorda, biće slavna

Domovina naša mila”

 

Hvala Vam što ste danas Vašim prisustvom uveličali našu skupštinu.

Želim ovom prilikom posebno da se zahvalim gradonačelniku grada Podgorice Gospodinu Migu Stijepoviću, koji je i ove godine sa Upravom za dijasporu domaćin našeg okupljanja. Komplimenti cijelom timu Uprave za dijasporu i njenom direktoru G.Mitroviću na perfektnoj organizaciji ovogodišnje Sjednice Savjeta.

Živjeli! Da je vječna Crna Gora.

 

Podgorica 27.07.2018

     Presedavajući Sjednice  i   član Predsjedništva

                                                                                 Boris Popivoda

 

Mi, iseljenici iz Crne Gore, državljani i građani zemalja članica Evropske unije, legitimni predstavnici organizacija crnogorske dijaspore,

Svjedočeći da je Crna Gora slobodna i samostalna, multietnička, multikulturalna i multikonfesionalna, ireverzibilno nezavisna država, priznata od strane država članica Evropske unije i Ujedinjenih nacija

Ističući istorijsku povezanost, posvećenost i pripadnost Crne Gore kulturnim i demokratskim vrijednostima ujedinjene Evrope

Iskazujući značaj čvrstih veza i saradnje između naših iseljeničkih sredina u zemljama članicama Evropske unije i matice Crne Gore, kao i značaj i ponositost našeg zajedničkog crnogorskog porijekla

Odlučni da na osnovama hiljadugodišnje slavne istorije, vrijednostima antifašizma ugrađenih u temelje savremene Crne Gore, njenog značajnog kulturnog i prirodnog bogatstva, doprinesemo njenom razvoju, kao društva vrijednosti zajedničkog života, slobodne i otvorene tržišne ekonomije, demokratije i vladavine građanskih prava

Na 3. Sjednici Savjeta za saradnju sa iseljenicima Vlade Crne Gore, u njegovom prvom mandatnom sazivu (2016-2018) 27.jula 2018 godine u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, donosimo

 

                                                          DEKLARACIJU

                                    o budućnosti Crne Gore u Evropskoj uniji

 

I

Izražavamo opredijeljenost da je budućnost države Crne Gore u Evropskoj uniji, među njenim državama i narodima koji, kao i Crna Gora, baštine evropski kulturni identitet i demokratske vrijednosti.

II

Pozivamo sve nadležne organe u Crnoj Gori da intenziviraju svoj angažman i da na svim nivoima aktivno djeluju u daljoj društveno – političkoj i privredno – ekonomskoj transformaciji, kao i drugim neophodnim reformama, u svim oblastima, a u svrhu ispunjavanja postavljenih uslova za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

 

III

Apelujemo na sve nadležne u državama članicama Evropske unije, u sredinama u kojima živimo i radimo, da podrže, i zajedno sa nama, aktivno djeluju u smjeru što skorije integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

IV

Pozivamo sve nadležne institucije Evropske unije da pruže svu potrebnu materijalnu i političku podršku na putu Crne Gore u punopravno članstvo.

V

Sa ovom Deklaracijom ćemo upoznati crnogorsku i međunarodnu javnost.

U Podgorici, 27 jula 2018 godine.

 

Emira Mustajbašić Lićina          dr Nenad Popović                         Ljubo Radović

SR NJEMAČKA                   SR NJEMAČKA                        R.HRVATSKA

 

Prof.dr Milorad                           Edin Latić                                        Neven Pajović

Nikčević                     VELIKO VOJVODSTVO            UJEDINJENO KRALJEVTSVO

R.HRVATSKA                      LUKSEMBURG                VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE

IRSKE

Ismet Muhović                                    Dijana Pajković                            Zoran Rajović

VELIKO VOJVODSTVO                 R.SLOVENIJA                            KRALJEVINA

LUKSEMBURG                                                                                          DANSKA

Martin Junčaj                                     Vladislav Popović                           Dejan Šestović

R.AUSTIJA                                          R.KIPAR                                    R.FRANCUSKA

 

Deklaraciju podržali i slijedeći predstavnici organizacija crnogorske dijaspore iz država koje nisu članice Evropske unije.

 

Božidar Marković                         Milorad Radojević                                 Slobodan Drakić

 

Dragan Lučić                                  Mirza Redžić

 

Ismet Ramčilović                      Ruždija Jarović                               Sulejman Đonbalić

 

Senad Perazić                                 Redžep Sandžaktar

 

Bedru Gul                                    Abass Erdem                                     Elena Simovich

 

Ivan Novakovich                                          Milan Zlatičanin

 

Boris Popivoda                                Senad Šabović                                 dr Milenko Kujović

 

Zeno Rastoder                                                              Zoran V.Raičevič

 

Alex Rojas Bozovich                  Refik Radončić                                 Borislav Roganović

 

Mirko Zečević                                             Mihailo Mandić

 

Dr Vladimir Nedović                   Esteban Natalio                              Daniel Klisich di Vietri

Michovich Morales

 

 

 

U prilogu dostavljamo obavještenje u vezi sa Ljetnjom školom 2018.

Molimo da ga pažljivo pročitate i što je prije moguće dostavite tražene informacije.

Ovo se naročito odnosi na ime, prezime i kontakt osobe koja djecu dovodi na zborno mjesto dana 20/07/2018 i koja ima ovlašćenje da djecu preuzme dana 30/07/2018.

S poštovanjem,

LJETNJA ŠKOLA JEZIKA I KULTURE CRNE GORE
“CRNA GORA MOJA POSTOJBINA”
Ivanova korita, 20-30. jul 2018. godine

OBAVJEŠTENJE

 

Trinaestu Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore pod nazivom “Crna Gora moja postojbina” koja će se održati od 20. do 30. jula u Odmaralištu “Lovćen-Bečići” na Ivanovim koritima pohadjaće 62 polaznika iz deset zemalja.

PREVOZ PODGORICA-IVANOVA KORITA: Dana 20.07.2018. godine organizovan je prevoz iz Podgorice do Ivanovih korita. Vrijeme polaska je 10:00h.

Zborno mjesto za okupljanje djece – polaznika naše Škole biće ispred Hotela Podgorica. MOLIMO DA NE KASNITE!

***

UPUTSTVA, SAVJETI, INFORMACIJE

 

Savjetujemo da djeca ponesu:

Patike, topliju odjeću u slučaju hladnijeg vremena, peškir, kapu za sunce i lični pribor za higijenu. U okviru programa predvidjeno je i održavanje maskenbala pa djeca svoju masku mogu ponijeti sa sobom. Takodje je u okviru programa predvidjeno učešće na amaterskom sportskom takmičenju u sljedećim disciplinama: tenis, stoni tenis, rukomet, fudbal, košarka, plivanje i odbojka, pa djeca, ukoliko su zainteresovana da učestvuju, trebaju ponijeti opremu (naročito važi za plivanje!).

Zdravstvena zaštita:

 • Obezbijedjena je zdravstvena zaštita – ljekar u Odmaralištu
 • Brigu o polaznicima vode svi predavači, animatori i osoblje Škole i odmarališta

Obaveze:

Obavezno kontaktirati koordinatora Škole:

 • ukoliko ne budete u mogućnosti da djecu dovedete u zakazano vrijeme na zakazano mjesto,
 • u slučaju spriječenosti i otkazivanja učešća nekog od polaznika.

Još jednom molimo sve roditelje koji to do sada nijesu učinili, da za djecu sa zdravstvenim tegobama pošalju odgovarajuću medicinsku dokumentaciju ili da o eventualnim tegobama pismeno informišu Koordinatora Škole. Molimo sve roditelje da nas  unaprijed informišu i o eventualnim ograničenjima u ishrani iz zdravstvenih i/ili vjerskih razloga.

Do 13.07.2018. godine koordinatoru Škole trebate dostaviti informaciju o osobi koja dovodi djecu (ime i prezime i broj mobilnog telefona), kao i o osobi koja će djecu preuzeti po završetku Škole. 

Informacije o djeci za vrijeme trajanja Škole:

Za vrijeme trajanja Škole sve informacije o djeci možete dobiti u terminu od 13 do 14h i u terminu od 19 do 20h od:

 1. Edita Ajdarpašić – 067 497 645
 2. Nikola Vukčević – 067 515 220 

Sugestije i napomene:

Roditelji i rodbina mogu posjećivati djecu u toku trajanja Škole, ipak preporučujemo da to ne bude prečesto. Posjete ne preporučujemo tokom prva 3 dana od početka Škole.

Organizator Škole ne snosi odgovornost za lične stvari i novac koji djeca nose sa sobom.

 

Podgorica, 4. jul 2018. godine

KOORDINATOR ŠKOLE:

Elvira Bekteši

Tel. 00382 20 416 384

+382 67 815 911

email: elvira.bektesi@mfa.gov.me

 

 

Kao što se gleda od priloženih fotografija članovi Crnogorske zajednice u R.Makedoniji organizovali su i priredili jedan skroman koktel u prostorijama svoje zajednice, povodom izborne pobjede Gospodina Mila Đukanovića za predsjednika C.Gore.

Ovom prilikom sa ovog mjesta želimo da uputimo sve čestitke Gospodinu Milu Đukanoviću za njegovu izbornu pobjedu i da mu poželimo uspjeh da i u ovom svom mandatu, kao i do sada, za dobrobit C.Gore i njenih građana, vodi našu matičnu državu onim ciljevima koje ima zacrtano kao utemeljivač crnogorske državnosti.

Da je vječna C.Gora i njen Predsjednik !